Tryk her for at printe

Maj Invest Update

45. udgave – 15. marts 2011

Jeppe Christiansen USA's økonomi i klar fremgang

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

De seneste uger har været præget af uro på verdens oliemarkeder forårsaget af den spændte situation i hele Mellemøsten. Olieprisen er steget næsten 20 pct. inden for kort tid, og det har givet en vis uro blandt verdens investorer.

Historisk har olieprisen i tidligere perioder skabt recession og krise. Denne gang er det nok anderledes og olieprisstigningerne er formentlig af mere kortsigtet natur, da der er balance mellem udbud og efterspørgsel på oliemarkedet, hvis vi ser bort fra de seneste mellemøstlige forskydninger. Saudi Arabien har ledig kapacitet og kan øge produktionen betydeligt, hvorfor der formentlig ikke kommer en egentlig oliekrise ud af den nuværende situation. Usikkerheden er dog fortsat betydelig, og ingen kan spå om udviklingen i Mellemøsten.

Mange pile peger op
I USA er udviklingen fortsat positiv. I den seneste måned blev der skabt mere end 200.000 nye jobs, hvilket udtrykker, at USA er vendt tilbage til en næsten normal situation. I USA findes der en lang række statistiske mål for aktiviteten i industrien. Mange af udsvingene i disse indikatorer er præget af månedlig tilfældighed. Det, der derimod tyder positivt, er at næsten samtlige indikatorer i de sidste tre måneder har peget opad.

Vækstraten i USA er formentlig nået op over 2 pct., og de seneste tal i det såkaldte ISM viser, at industrien arbejder på fuld kraft. Indikatoren, der viser dette, er nu på et højere niveau, end den har været i 20 år.

Faldet i den amerikanske dollar har styrket konkurrenceevnen for mange amerikanske virksomheder, og samtidig har den ekspansive økonomiske politik sat gang i en del investeringer og privatforbrug i USA.

Dette er baggrunden for de stigende vækstrater i amerikansk økonomi. Om det er holdbart på lang sigt, er en helt anden historie, men indtil videre, dvs. de næste 6 måneder, ser udviklingen ganske positiv ud for amerikansk økonomi.

Europa
I Europa har man den samme situation i den nordlige del, centreret omkring tysk og svensk økonomi. I begge disse lande ligger vækstraterne på omkring 4 pct., og det trækker en stor del af de nærmeste økonomier med op. De mange underleverandørvirksomheder i Polen, Østrig, Holland, Danmark mv. nyder stor glæde af fremgangen i tysk eksport.

Men også i Europa er det et spørgsmål, hvorvidt væksten er varig, eller det er en mere konjunkturbestemt vækst, som skyldes Tysklands fornyede eksportstyrke.

Gældsproblemerne i Sydeuropa er fortsat store og vedbliver med at være det de næste 10 år. Der er ingen tegn på, at Sydeuropa har fået nogen forbedring i deres økonomi.

De pengepolitiske myndigheder i Europa, centreret omkring ECB, har tilsyneladende en anden opfattelse. Man mener nu, at inflationen kan blive et problem, og derfor varsler man rentestigninger i Europa i løbet af de næste 6-9 måneder. Lige nu er forventningerne blandt obligationsinvestorer, at renterne bliver hævet med næsten 1 pct. i løbet af 2011.

Om det sker, er tvivlsomt, men indtil videre vurderer markedsdeltagerne det som sandsynligt. Det er baggrunden for, at vi de sidste par måneder har set både rentestigninger og en styrkelse af euroen.

Jeg tror desværre, det er kortvarigt og ikke langtidsholdbart. Europæisk erhvervsliv (Tyskland undtaget) mangler konkurrencekraft og gældsproblemerne tynger de offentlige finanser så meget, at den egentlige ekspansive økonomiske politik ikke vil kunne fastholdes.

Global økonomi går ikke i stå
Det betyder ikke, at global økonomi går i stå. Vækstraterne i Asien er så høje, at det nok skal holde økonomien i god gænge i en rum tid. I Kina vokser økonomien med mere end 8 pct. p.a., ligesom vækstraterne i resten af Asien ligger i niveauet mindst 5 pct.. I Kina er udviklingen så kraftig, at lønniveauet stiger med skønsmæssigt 15 pct. p.a.

Det vil på sigt skabe mere global balance, fordi Kinas enorme konkurrencekraft gradvist vil blive udvandet af de høje lønstigninger. Processen vil formentlig tage 5-10 år, og vi skal derfor ikke forvente, at konkurrencepresset fra Kina bliver mindre på den korte bane.

I Kina er væksten grundlæggende meget høj pga. konkurrenceevnen, men også fordi de indenlandske projekter er store og sætter meget ny vækst i gang. Et blandt mange eksempler er, at kineserne i løbet af de næste fem år vil bygge 45 nye lufthavne til en forventet pris på 228 mia. USD. Noget der i størrelse næsten svarer til Danmarks samlede BNP. Dette er blot et blandt flere store investeringsområder i Kina. På den baggrund er der ingen grund til at tro, at Asiens vækst ikke opretholdes på et højt niveau i en del år fremover.

Solvente danske banker
Afslutningsvist er der grund til at fremhæve, måske særligt i disse tider hvor bekymringen om finanssektoren er stor, at det nordiske banksystem er blevet rekapitaliseret og set i et globalt perspektiv har en høj solvens.

I tabellen er en oversigt over bankernes soliditet i Europa sammenlignet med de danske banker. Som det fremgår, ligger de tre største danske banker med solvensprocenter (tier 1 kapital) betydeligt over Europas gennemsnit og tæt på det mål, man har sat i Schweiz.

Bemærk, at lande som Tyskland, Spanien og Italien ligger med solvensprocenter på omkring 8 pct., medens vi i de nordiske lande og i Schweiz ligger med solvensprocenter (tier 1) på 14-15 pct.

Der er grund til at være tryg ved det danske banksystem, som på trods af en alvorlig krise faktisk har rejst sig igen, hovedsagelig ved egen hjælp. Den megen skepsis omkring finanssektoren burde på den baggrund stilne af. Der er trods alt grund til en behersket optimisme, også for dansk økonomi.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.