Tryk her for at printe

Balancerede porteføljer

Ved balancerede porteføljer forstås mandater, hvor der indgår flere aktivklasser – primært aktier og obligationer. Forvaltningen af en balanceret portefølje består således både af en løbende overordnet vurdering af vægtningen af aktivklasserne (aktivallokering) og en underliggende beslutning om sammensætningen af aktiver indenfor de enkelte aktivklasser (porteføljekonstruktion). Det vil således være muligt at skabe merafkast både ved valg af optimal aktivallokering og ved udvælgelsen af de specifikke underliggende investeringer.

Aktivallokering er i Maj Invest baseret på en integration af analyse og risikostyring. Analysearbejdet har fokus på den overordnede økonomiske udvikling, og som en naturlig konsekvens heraf må Maj Invest generelt opfattes som en relativt langsigtet investor. 

Analyse

Vi opfatter generel makroøkonomisk analyse som Maj Invests væsentligste styrke i relation til overordnet aktivallokering, og det er ud fra dette perspektiv, vi forsøger at tilføre værdi. Analysearbejdet fokuserer på så tidligt som muligt at identificere og forstå de afgørende makroøkonomiske temaer og vurdere effekten på prissætningen af finansielle aktiver. Kvantitative metoder spiller en fremtrædende rolle i analysearbejdet, idet hovedsigtet er:

  • At opgøre den underliggende, fair, værdi af de forskellige finansielle aktiver.
  • At vurdere, hvordan de afgørende makrotemaer vil påvirke den fremtidige udvikling i den fair værdi.
  • At fastslå, hvor meget og forstå hvorfor den aktuelle prissætning eventuelt afviger fra fair værdi.

Analysearbejdet resulterer i en sammenhængende vurdering af risiko/afkast for de forskellige finansaktiver set i lyset af udsigterne for den overordnede økonomiske udvikling.

Risikostyring

Investeringsbeslutninger er forankret med udgangspunkt i en såkaldt neutral portefølje, og der er faste rammer for, hvor meget den faktiske portefølje kan afvige herfra. Den neutrale portefølje svarer til den optimale formuesammensætning for en investor, der ikke har nogen a priori-forventning til udviklingen på de finansielle markeder. Den er opgjort som den optimale portefølje i et forløb, hvor afkastet af hvert enkelt aktiv svarer til aktivets normale stigning i fair værdi set i gennemsnit over en hel konjunkturcyklus.

Ud fra vurderingen af risiko/afkast – og inden for de givne rammer – fastlægges herefter positionstagningen: Hvordan og hvor meget den faktiske fordeling på aktier, obligationer og kontanter skal afvige fra den neutrale porteføljes fordeling.

De underliggende investeringer (porteføljekonstruktion) foretages herefter med udgangspunkt i ovenstående vurdering af de forskellige teams i obligations- og aktieafdelingen i Maj Invest.