Tryk her for at printe

Aktier

Hos Maj Invest er vi af den klare holdning, at vi gennem aktiv forvaltning og brede investeringsmandater kan slå det generelle markedsafkast. Markedet agerer ofte irrationelt, og især i krisetider kan man som langsigtet investor udnytte de muligheder, der måtte opstå. Der kan således være perioder, hvor man med fordel kan foretage investeringer, som går mod den generelle markedsopfattelse. 

Aktieafdelingen i Asset Management forvalter porteføljer af børsnoterede aktier inden for følgende områder: 

 • Danske aktier
 • Globale vækstaktier
 • Globale valueaktier
 • Emerging markets-aktier

Udover at de forskellige porteføljer adskiller sig fra hinanden ved det geografiske investeringsområde, er tilgangen til udvælgelsen af aktierne til porteføljerne også forskellig. 

Forvaltningen følger generelt en langsigtet og selektiv investeringsstrategi baseret på sund fornuft, godt købmandskab, stærkt investeringsfagligt fokus og grundlæggende analyse. De enkelte investeringer foretages på baggrund af analyser af selskabernes indtjeningspotentiale over en flerårig periode sammenholdt med de vækstforventninger, der allerede er indeholdt i de aktuelle kursniveauer. I analysen af det enkelte selskab sættes der fokus på: 

 • Forståelse af selskabets forretningsmodel samt produkter
 • Selskabets evne til over de næste 2-3 år at generere et økonomisk resultat, der overgår den generelle økonomis, samt en vurdering af, hvorvidt dette er afspejlet i prisen
 • Selskabets potentiale for at fastholde og forbedre indtjeningsvæksten og forrentningen af selskabets egenkapital sammenholdt med kursniveauet
 • Ledelsens kompetence, strategi og fokus på forrentning af kapital eksempelvis ved vækst samt synliggørelse af selskabets reelle værdier
 • Ledelsens politik med hensyn til at sikre, at selskabets aktiviteter foregår i en god balance med de krav og forventninger, der stilles i det omgivende samfund
 • Ledelsens evne til at øge eller fastholde selskabets markedsposition
 • Selskabets informationsniveau, og om ledelsen fører en tilstrækkelig åben informationspolitik på alle væsentlige punkter 

Med henblik på at udnytte afdelingens faglige ressourcer bedst muligt indgår brugen af en række egenudviklede screeningsbaserede analyseværktøjer til at forbedre udvælgelsen af de enkelte investeringer samt til at optimere porteføljesammensætningen. 

Den selektive investeringsstrategi indebærer, at der investeres i relativt få udvalgte selskaber i de enkelte porteføljer. Det er vurderingen, at denne tilgang forbedrer mulighederne for at opnå et mere indgående kendskab til det enkelte selskab og til de risici, der knytter sig til selskabet. Den selektive investeringsstrategi betyder, at afkastet på de enkelte aktieporteføljer kan afvige fra den generelle udvikling i de investeringsuniverser og sammenligningsindeks, der knytter sig til de enkelte porteføljer. 

Ud over analysearbejdet er den daglige investeringsproces kendetegnet ved løbende opfølgning på de foretagne analyser, input fra børsmæglere mv. samt møder med selskabernes ledelser i forbindelse med den løbende regnskabsaflæggelse mv. Ved sammensætningen af nogle af porteføljerne indgår endvidere holdninger til den overordnede globale makroøkonomiske udvikling som en integreret del af den løbende investeringsproces og udvælgelse af enkeltaktier, ligesom ansvarlighed er en integreret del af investeringsprocessen.