Tryk her for at printe

Ansvarlig investering

Maj Invest tiltrådte de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI, i 2010. Principperne beskriver vores forpligtelse som kapitalforvalter til at inkludere ESG-forhold i vores investeringsproces. Læs også vores Responsible Investment Policy

Screening og engagement
Maj Invest får løbende foretaget overvågning og screening af de enkelte selskaber i de børsnoterede aktie- og obligationsporteføljer, som Maj Invest forvalter. Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og corporate governance, også kendt som ESG-forhold (Environmental, Social, Governance). Maj Invest har siden 2005 samarbejdet med konsulentvirksomheden Sustainalytics (tidl. GES). 

Sustainalytics screener løbende flere end 20.000 selskaber for eventuelle krænkelser af bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. Med udgangspunkt i denne screening fører Sustainalytics en observationsliste med mulige hændelser, og i tilfælde af klart dokumenterede brud på normerne advarer Sustainalytics selskaber om dette og indgår i dialog med selskaberne.

Sustainalytics foretager herudover kvartalsvist en eksplicit screening af de børsnoterede selskaber, som Maj Invest har investeret i på vegne af kunder. Såfremt de børsnoterede selskaber, Maj Invest har investeret i, kommer i konflikt med internationale konventioner, er Maj Invest via Sustainalytics med til at påvirke virksomhederne til en ændring af adfærden sammen med andre institutionelle investorer gennem Sustainalytics' Engagement Forum.  

Vedvarende kritik af manglende ansvarlighed ved overtrædelser af internationale konventioner og normer uden tilstrækkelig lydhørhed og adfærdsændring fra virksomhedens ledelse vil normalt føre til salg af posten. 

Hensyntagen til ESG-forhold indgår dermed som en integreret del af det generelle analysearbejde med Maj Invests aktie- og obligationsinvesteringer, sådan som det bl.a. er formuleret i PRI. Som en del af tiltrædelsen til PRI udarbejder Maj Invest hvert år en rapport. Læs 2023 Transparency Report

Stemmeafgivelse
Læs vores Voting Policy og beskrivelsen af stemmeaktiviteter i Description of voting behaviour

EU SFDR - Mere transparens i bæredygtige investeringer
Principal adverse sustainability impacts statement
Maj Invest yder investeringsrådgivning og porteføljepleje og er omfattet af dele af SFDR som Finansiel Markedsdeltager. Maj Invest udbyder investeringsforeningsprodukter. Maj Invest vil i takt med at kravene om bæredygtighedsklassifikation og –rapportering træder i kraft og indarbejdes, i højere grad kunne lade bæredygtighedsfaktorer indgå i investeringsrådgivning og porteføljepleje. Maj Invests investeringsteams udvælger investeringer i sin investeringsrådgivning og sine investeringsbeslutningsprocesser efter en fast proces. Bæredygtighedsfaktorer kan indgå som én af flere faktorer i den samlede vurdering afhængigt af den enkelte investeringsstrategi. Maj Invests investeringsrådgivning/investeringsbeslutningsproces indebærer typisk en normbaseret screening via eksterne konsulenter og eksklusion af investeringer baseret på ESG-faktorer samt engagementprocesser via ekstern konsulent. Maj Invest sigter på, at der blandt de produkter/services, som Maj Invest udbyder, er produkter/services med en højere bæredygtighedsklassifikation (art. 8 eller 9).

Se Fondsmæglerselskabet Maj Invests politikker for bæredygtighed og ansvarlig investering her.