Tryk her for at printe

Maj Invest Update

36. udgave – 6. september 2010

Jeppe Christiansen Hvor langt falder renten?

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Den globale økonomi har siden sommeren 2009 været på vej ind i et vækstforløb. Normalt bliver kriser, som den vi var vidne til i slutningen af 2008, efterfulgt af relativt stærke vækstforløb. Årsagen til dette er, at kriser som regel indebærer store fald i lagrene og opbremsning i alle typer af investeringer. Når økonomien igen normaliseres, vil en tilbagevenden til det gamle niveau typisk indebære en relativt stærk vækst i de første to år efter krisen. Dette ser ikke ud til at være tilfældet denne gang. Finanskrisen er blevet efterfulgt af en ganske stærk opgang i USA og emerging markets i slutningen af 2009 og begyndelsen af 2010, men denne effekt er nu hørt op, og vi er på vej mod et lavvækstforløb i USA og, i særdeleshed, i Europa.

Årsagen er, at man såvel i Europa som i USA har ophobet betydelig gæld. Dels i banksystemet og dels hos forbrugerne, og på det seneste i statskasserne. I nogle lande, særligt Grækenland, står det så grelt til, at man kan frygte en statsbankerot om et par år. Vi skal vænne os til en lavvækstperiode i Europa og en periode med behersket vækst i USA.

Samtidig vil vi formentlig opleve, at den strukturelle ændring, hvorefter de såkaldte emerging markets vokser 2-3 gange så hurtigt som landene i Europa og USA, vil fortsætte. Emerging markets har en stor konkurrencekraft, relativt billige valutaer, stor opsparing, stor uddannelsesindsats og i øvrigt alle de faktorer ”på plads”, som normalt giver høj vækst. Måske er de gamle velfærdssamfund ved at blive overhalet af arbejdsivrige og uddannelsesfokuserede nye lande.

Vi har det sidste år konstateret, at den globale inflation har fortsat sit fald, på trods af at væksten er kommet tilbage. Dette er lidt usædvanligt men egentligt ikke overraskende, når man tænker på, at der i årene 2006-2008 blev investeret så kraftigt i industrien, at vi stadig har overkapacitet i næsten alle sektorer. Der er rigelig kapital, rigelig arbejdskraft og rigelig kapacitet i næsten alle producerende erhverv, og derfor oplever vi en stadig faldende inflation. Af figuren fremgår, at den globale inflation faktisk er nul er i september 2010, når man ser bort fra energi og skat.

Den faldende inflation understøttes endvidere af faldende pengemængde i USA og Europa. Umiddelbart efter finanskrisen lod centralbankerne likviditeten strømme ud i bankverdenen for at undgå et sammenbrud, men efter den første krisebehandling er man nu tilbage i et normalt forløb. Med den relativt begrænsede økonomiske vækst og store lånetilbageholdenhed i erhvervslivet har det betydet, at pengemængden også vokser ganske beskedent. I figuren er vist pengemængden målt ved M2, som den har udviklet sig i USA.

Hvad betyder det for renten?
De ovennævnte forhold har selvfølgelig haft den effekt, at renteniveauerne er faldet yderligere de sidste 3 måneder. Det skyldes dels, at mange frygter lav økonomisk vækst i mange år, og at enkelte strateger endda frygter et såkaldt ”dobbelt dip” og en egentlig ny recession. En lavere vækst vil formentlig betyde, at inflationen presses yderligere ned. Samtidig har det også haft stor betydning, at alle større pensionskasser og livsforsikringsselskaber i Europa og USA typisk har solgt pensionsordninger med et såkaldt garanteret afkast. For at være sikker på at kunne levere et garanteret afkast, vil man være nødt til at købe obligationer med lang løbetid og afkastsikkerhed. Derfor har der været en slags ”jagt” på lange statsobligationer i lande med høj kreditværdighed. Specielt dette har ført til, at de tyske statsrenter er faldet til, hvad mange kalder, uhørt lave niveauer. Se de to figurer.

Her skal man være opmærksom på, at det vi oplever nu, har Japan været igennem de seneste 10-15 år. I Japan er inflationen negativ, væksten er lav, og pengemængdeudviklingen er særdeles beskeden. Japan har masser af kapacitet og masser af kapital. På den måde kan man se den japanske renteudvikling som et benchmark eller målepunkt for, hvad vi i Europa kunne kalde worst case.

I figur 3 og 5 er vist det japanske renteniveau, som jeg vil kalde en slags ”rentegulv”. Det skal forstås på den måde, at de europæiske renter, inkl. de tyske og danske, formentlig ikke kan komme under det niveau, som vi har set i Japan. Vi er dog ikke nået helt ned på rentebunden endnu, se figur 3. På lidt længere sigt, dvs. 5-10 år, vil renten formentlig stige fra de nuværende niveauer, men på kort sigt kan man bestemt ikke afvise, at renten kan nå næsten ned til det japanske niveau. Personligt tror jeg ikke, vi når dertil i Europa, men man skal være opmærksom på, at det er en risiko, der er til stede. Enkelte økonomer taler om, at vi har en obligationsboble, og at renteniveauet er blevet spekuleret ned til uholdbare niveauer. Den teori tror jeg ikke holder vand, fordi vores renteniveau er skabt af fundamentale forhold, som uvægerligt trækker renten ned. Lav vækst, lav pengemængdeudvikling og lav inflation vil have lave renter som naturlig konsekvens.

Som langsigtet investor er der selvfølgelig grund til at overveje, hvad der i denne situation er mest optimalt. Eftersom aktiemarkederne handler baseret på afkastniveauer omkring 7-8 procent (price earning på 12-15), betyder det, at den langsigtede investor skal have mange globale valueaktier i sin portefølje. Hvis man ikke interesserer sig for, hvad der sker de næste 5 år, kan man roligt købe aktier, fordi de på lang sigt repræsenterer mere værdi end statsobligationer, som for tiden kun giver afkast i niveauet 2-3 procent. Er man imidlertid meget afhængig af den kortsigtede formueudvikling, eller har man ikke lyst til at se formueværdierne bevæge sig for meget, skal man nok holde sig til statsobligationer i store økonomisk stabile lande eller kreditobligationer i solide globale virksomheder.

 


Jeppe Christiansen Tysk økonomi boomer

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Global økonomi er igen blevet præget af bekymring. En række analytikere er bekymrede for et såkaldt ”double dip”, hvilket består i en ny periode med negativ vækst, oven på den vi allerede oplevede i forlængelse af finanskrisen. Også i maj måned var der en del pessimister på finansmarkederne som følge af de mange sydeuropæiske gældsproblemer, der dukkede op, i takt med at Grækenland havde svært ved at refinansiere sin gæld.

Man glemmer dog, at der også er enkelte gode nyheder. På Børserne i Asien er en række nye selskaber børsnoteret, herunder en af Kinas største banker, Agricultural bank, med stor succes og til ganske fornuftige priser. Den spanske stat har også i sommerens løb solgt nye statsobligationer og i den forbindelse konstateret, at der er mange købere, trods de dystre forudsigelser om Sydeuropas problemer. Det er min opfattelse, at hverken optimisterne eller pessimisterne har ret. Vi får sandsynligvis ikke recession foreløbig og heller ikke høj vækst, men derimod en lang periode med en lavvæksttilstand i Europa og USA. En af de mest kendte amerikanske investorer, Billy Gross, som forvalter en obligationsformue på mere end 1.000 mia. kr., kalder den nye økonomiske tilstand for ”new normal”. Vi skal vænne os til, at det bliver den normale tilstand, at vi har en relativt lav vækst. Dette hænger sammen med, at vi i USA og dele af Europa har oparbejdet en betydelig gæld, som skal tilbagebetales. I den periode, hvor det foregår, vil vi have lavere efterspørgsel end normalt og derfor en lavere vækst (2 procent) end normalt. Det er set før i verdenshistorien, og det er desværre den pris, man må betale, når man i en lang periode har gældsat sig. Problemerne er særligt udtalte i Sydeuropa, men også midteuropæiske lande har opbygget stor gæld.

Andre steder i verden, særligt i Asien, går det noget bedre. I disse områder er ”new normal” ensbetydende med en vækstrate på 6 - 7 procent om året. Det betyder, at hele verden gennemsnitligt set får en vækstrate på omkring 3 procent i de næste 2 år. Det er faktisk nok til at sikre en fornuftig udvikling på aktiemarkederne. Der er ingen grund til at tro, at vi får noget aktiecrash.

Skal man pege på et europæisk lyspunkt, er det Tyskland, som falder i øjnene. I de sidste 20 år, siden Berlinmuren faldt, og Tyskland blev genforenet, har man ført en konservativ økonomisk politik. Denne har bestået i høj opsparing, store investeringer og fokus på at fastholde lav inflation og stærk konkurrenceevne. Denne 20-årige indsats har på det seneste givet resultater. I dag er Tysklands eksport stadigvæk lige så stor som Kinas, til trods for at der i Tyskland bor godt 80 mio., medens der i Kina bor 1.200 mio. mennesker. Tyskland har et handelsbalanceoverskud, der er lige så stort som det kinesiske. Men endnu mere imponerende er det, at beskæftigelsesudviklingen i Tyskland de sidste 20 år er væsentlig bedre end den amerikanske. Tidligere har mange økonomer rost USA for at have det mest fleksible arbejdsmarked og en stærk evne til jobskabelse. Denne er nu overgået af Tyskland, hvilket fremgår af figuren. Arbejdsløsheden i Tyskland er kommet ned under den amerikanske. Væksten i Tyskland er høj, og alt tyder på, at Tysk økonomi de næste 5-10 år vil fortsætte en positiv udvikling. Det er rigtig godt for Danmark, da det er vores største handelspartner, og derfor har vi et vigtigt lyspunkt på den konto.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.