Tryk her for at printe

Maj Invest Update

35. udgave – 5. juli 2010

Jeppe Christiansen Global konkurrence

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Aktiekurser og rentesatser bliver meget ofte brugt som målestok for den aktuelle helbredstilstand i et land. Senest har vi set, at Sydeuropa har været igennem en hård periode med stærkt faldende aktiekurser og tilsvarende stigende renter. Man kan dog også måle kvaliteten i globale virksomheder ved at vurdere udviklingen i en række nøgletal over en lidt længere periode. For nyligt har der i internationale tidsskrifter været bragt et par interessante analyser. I Financial Times opgør man én gang om året verdens 100 mest værdifulde globale brands. Over en årrække er der sket betragtelige ændringer i rangordenen.

I dag er det Google, der er verdens mest værdifulde globale brand. Det mest tankevækkende er, at dette brand er skabt for 10 år siden og på denne korte periode har nået anerkendelse af hidtil uset omfang. På samme måde er Apple blomstret op, ligesom den kinesiske mobiltelefonudbyder China Mobile er kommet med på listen på en 8. plads. Listen vidner således om den stigende hastighed, hvormed gamle brands udslettes, og nye opstår. Listen vidner også om, at USA fortsat har en klar global dominans. Ikke mindre end otte ud af de 10 mest værdifulde brands i verden er amerikanske, og endvidere er to af dem relativt nye på listen: Google og Apple. Amerikansk økonomi er i besiddelse af en meget stærk tilpasningsevne.

Hvis man anlægger en mere finansiel og regnskabsmæssig tilgang, kan man få samme forhold bekræftet af data udarbejdet i en amerikansk analyse af såkaldte global high performers. En analyse offentliggjort af det amerikanske tidsskrift Forbes har vurderet 26 branche, og i hver af dem analyseret sig frem til de fem selskaber, som de sidste fem år har udviklet sig hurtigst og vist den største profitabilitet og vækst. I tabellen er vist landefordelingen for de 130 selskaber. Det er også her bemærkelsesværdigt, at USA med i alt 53 selskaber på listen har en betydelig dominans. Lige så bemærkelsesværdigt er det, at i alt 25 selskaber kommer fra emerging markets. Hvis vi går 10 år tilbage, var der ingen eller meget få virksomheder fra emerging markets-lande med blandt globale top performers. Der er sket et afgørende skift siden den såkaldte Asien-krise i 1998, som udløste en lang række tilpasninger i mange af disse lande.

Investeringer, omkostningstilbageholdenhed og hårdt arbejde har gjort, at ikke kun Kina, men også virksomheder fra Brasilien, Mexico, Indien osv., nu er med helt fremme i den globale konkurrence og klarer sig godt. Særligt interessant er det i øvrigt at bemærke, at der blandt de 130 ”top performers” er fem virksomheder fra Norden. Som dansker kan man godt være stolt af, at vi de seneste år har kunnet følge, hvordan selskaberne Vestas, Novozymes og Novo Nordisk har udviklet sig. Målt på nøgletal kommer de i deres respektive brancher alle sammen med i top fem. Man skal passe på med at bruge disse tal som nogen form for facitliste, hvad det ikke er, men det er dog en klar indikation af, at amerikanske virksomheder er i hastig tilpasning, ligesom det også klart dokumenterer, at virksomheder fra emerging markets vinder terræn på de globale markeder hver eneste dag. Vi er oppe mod hård global konkurrence, og den gode nyhed er selvfølgelig set med danske øjne, at vi også har virksomheder, der klarer sig rigtig godt i denne konkurrence.

Europas udfordring og euroen
Den store udfordring for Europa i de næste 10 år bliver, om vi evner at skabe den dynamik og økonomiske tilpasning, som er nødvendig, for at vi kan klare os i global konkurrence. Vi har et ganske godt udgangspunkt i de fleste Europæiske lande, særligt i Nordeuropa. Vi har faktisk mange stærke og veldrevne virksomheder, men spørgsmålet er, om vi i tilstrækkelig grad kan tilpasse os de ændrede vilkår og få skabt baggrund for etablering af nye virksomheder.

Den seneste udvikling i Sydeuropa viser, at markedsmekanismerne og de politiske økonomiske indgreb er rationelle. Af figuren fremgår, at den europæiske valuta, euroen, i realiteten for længe har været for dyr. Bemærk, at euroen i forhold til dollaren siden sin introduktion på indeks 100 steg til indeks 135. Euroen er nu på vej tilbage mod sin introduktionspris. Vi kan ud fra en langsigtet nationaløkonomisk betragtning håbe, at euroen fortsætter sin svækkelse over for dollaren, fordi det jo giver den hårdt tiltrængte konkurrencekraft til Europa. Den seneste svækkelse af euroen på ca. 20 % vil være med til at genskabe konkurrenceevne i Europa. Særligt er dette vigtigt i lyset af, at kineserne endelig i forrige weekend har valgt at lade deres valuta opskrive i forhold til dollaren. Vi får pludselig en situation, hvor den europæiske valuta, som i 5 år uafbrudt steg over for såvel dollar som kinesiske yuan, nu begynder at falde, hvilket også er det økonomisk set rigtige. Hermed bliver europæiske varer billigere, og alt andet lige skaber det mere vækst og flere arbejdspladser i Europa.

Hertil kommer, at de politiske indgreb i forlængelse af krisen i Grækenland og Spanien har været massive, og alle peger i den rigtige retning. I tabellen nedenfor er vist, hvor omfattende indgreb der på ganske kort tid er gennemført. Det drejer sig om beskæring af offentlige udgifter i Grækenland, Spanien og Italien kombineret med lønreduktioner og fastfrysning af fremtidige udgifter. Ingen af delene er politisk set populære, men det er dog en helt nødvendig tilpasning, hvis man skal sikre, at der ”overføres” økonomiske ressourcer og medarbejdere til de private virksomheder, som i de kommende 10 år skal vokse frem og være med til at betale for fremtidens europæiske velfærd.

Set med investorøjne betyder det også, at man igen i løbet af de kommende år bør interessere sig for de europæiske virksomheder, som arbejder internationalt. De vil mærke fremgang som følge af euroens kursfald.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.