Tryk her for at printe

Maj Invest Update

24. udgave – 15. december 2009

Jeppe Christiansen Statsgælden vokser

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Efteråret har været kendetegnet ved fortsat stabilisering af global økonomi. Vi er igen på vej mod positive vækstrater i næsten alle væsentlige industrilande. Dette dækker over en fremgang, som i sin natur adskiller sig noget fra vores gamle højkonjunktur fra før finanskrisen.

Væksten er i første omgang drevet af finanspolitiske pakker. Et lyspunkt i den forbindelse har været den enighed, man i G20-sammenhæng har opnået mellem USA og Europa og de store asiatiske økonomier. Af figuren kan man se, at verdenshandelen målt i volumen fortsat ligger på et lavt niveau og ikke er vokset til de højder, vi så før finanskrisen. Væksten er således drevet af indenlandsk efterspørgsel domineret af det offentlige som den helt store vækstmotor. Skattelettelser, men også offentlige udgiftsstigninger, infrastrukturprojekter mv. driver væksten frem. Det betyder, at statsunderskuddene vokser i alle væsentlige lande, hvilket igen har som konsekvens, at statsgælden vokser.

I figuren er vist, hvor stor statsgælden er i procent af bruttonationalproduktet i en række af de toneangivende lande. Som det fremgår, har Japan rekorden, hvilket skyldes, at den japanske stat konsekvent i 15 år har prøvet at holde væksten i gang ved brug af offentlige midler. En række nye lande er på vej op. Vi kan konstatere, at USA har en stigende statsgæld, ligesom en række europæiske lande, særligt de sydeuropæiske Italien og Grækenland, har stærkt stigende gældsniveauer. Underskuddene i Grækenland, Spanien, USA og Storbritannien ligger på mere end 10 % af BNP, hvorfor statsgælden accelererer.

Det har finansmarkederne i stigende grad fået øjnene op for, og siden lilleputstaten Dubai meldte, at de ikke ”stod bag” deres store virksomhedsgæld, har der været fokus på dette emne. I sidste uge blev Grækenland udsat for en såkaldt ”downgrading”. Det vil sige, at de internationale bureauer, som kvalitetsbedømmer enkeltlandes evne til at honorere deres gæld, har gennemgået græsk økonomi og konstateret, at risikoen for en statsbankerot i Grækenland er stigende, hvorfor de har downgradet den græske stat. Det førte øjeblikkeligt til en stigning i renten på de græske statsobligationer. I Spanien oplevede man noget tilsvarende, fordi den spanske stat blev sat på ”watch” (overvågning), og også her steg statsrenten i sidste uge.

Statsgælden er et stigende problem, særligt i de sydeuropæiske lande. Både Grækenland, Spanien, Portugal og Italien har i december 2009 renteniveauer på deres statsgæld, der er steget væsentligt i forhold til før finanskrisen. Det betyder, at den finansielle krise har forskudt sig fra banksystemet og er på vej over mod statskasserne. Det er en logisk konsekvens, idet statskasserne har overtaget de forpligtelser, som banksystemet har pådraget sig, ved at udstede bankgarantier til banksystemet, ligesom finansministre og regeringer har deltaget aktivt ved at udgiftsfinansiere de store vækstpakker, som skal trække global økonomi op igen.

Denne udvikling må forventes at fortsætte et par år endnu. På kort sigt vil det næppe føre til væsentlige rentestigninger i Nordeuropa, hvor specielt tysk økonomi er finansielt stærk. Men på lidt længere sigt er der lidt stor risiko for at en række sydeuropæiske lande nærmer sig statsbankerot, og det er utvivlsomt forbundet med store udfordringer, når EU-landene i fællesskab skal løse disse problemer. Man må derfor forvente, at der kommer en reel kvalitetsforskel på statsobligationer, afhængig af hvilket land, der har udstedt den pågældende obligation.

Hvor meget statsgæld kan et land tåle?
De historiske erfaringer med lande, der oplever stærkt stigende statsgæld, er noget forskelligartede. I Danmark oplevede vi i 1813 en statsbankerot, men siden dengang har statskassen været styret med hård hånd. Ikke mindst i forbindelse med finansminister Knud Heinesens advarsler sidst i 1970’erne fik vi en meget konsekvent finanspolitisk linje i Danmark, som har medført, at vi de sidste 20 år har ligget i top 5 i Europa, hvad angår styring af statsfinanser.

Det bedste indtryk af, hvor meget statsgæld et land kan tåle, får man ved at kigge på de lande, som har oplevet kæmpeudgifter i forbindelse med verdenskrige og dybe kriser. I figurerne er vist statsgældens udvikling i procent af BNP for Storbritannien og USA under de helt store verdensomspændende kriser, den franske revolution, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig mv. Som det fremgår, kunne særligt Storbritannien håndtere en statsgæld på 250 % af BNP både i 1800-tallet og senere i forlængelse af 2. verdenskrig, hvor Storbritannien havde kolossale udgifter til krigen. Det samme gælder i lidt mindre skala USA, der også formåede i årene efter 2. verdenskrig at håndtere en enorm statsgæld.

Hverken USA eller Storbritannien fik inflation eller stigende renter i 1950’erne, på trods af at de bar rundt på meget store rentebyrder på den statslige gæld. Man kan således konkludere, at staten i lange perioder kan finansiere ekspansiv finans- og pengepolitik og dermed sætte gang i den økonomiske vækst, uden det nødvendigvis betyder hverken stigende renter eller statsbankerot.

Der er således grund til at tro, at de store lande, som i disse år pumper købekraft ud og lader statskasserne finansiere de nye vækstpakker, faktisk vil kunne håndtere dette i de kommende 10 år, hvis man inden for de næste par år husker at reducere underskuddene fra de nuværende niveauer, således at man igen får en holdbar udvikling i statsgælden.

Der er dog næppe tvivl om, at enkeltlande, hvor man finanspolitisk lemper for meget, vil få store problemer. Der er grund til at være meget bekymret over for udviklingen i Sydeuropa, hvor gældsbyrderne desværre vokser hurtigt. Derfor skal man som hovedregel holde sig til statsobligationer udstedt af de velkonsoliderede lande, ikke mindst Tyskland.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.