Tryk her for at printe

Generalforsamling i Maj Invest Equity A/S 2021

3. mar. 2021

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Invest Equity A/S til afholdelse torsdag den 18. marts 2021, kl. 10.30 på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revision
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
a. Godkendelse af lønpolitik
b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
7. Bemyndigelse til dirigent vedrørende registrering
8. Eventuelt

Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2020 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud på 6,1 mDKK efter skat.

Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 6 DKK i Maj Invest Equity A/S for regnskabsåret 2020 som angivet i årsrapporten svarende til årets resultat. I øvrigt henvises til forslag om resultatdisponering side 22 i årsrapporten, hvor disponering af resultat og udbytteudlodning mv. er anført.

Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at Tommy Pedersen, Nils Bernstein, Jørgen Tang-Jensen, Maria Helene Hjorth genvælges til bestyrelsen og at Henrik Parkhøi og Jeppe Christiansen indvælges til bestyrelsen.

Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 6a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik godkendes, jf. FIL § 77d. Forslaget er vedlagt som bilag 1. En mark-up version er tilgængelig på hjemstedsadressen.

Ad 6b
Bestyrelsen anbefaler et grundhonorar på kr. 50.000 pr. bestyrelsesmedlem og at formanden modtager 3 gange grundhonorar. Endelig godkendelse af honorar for 2021 vil ske på Selskabets ordinære generalforsamling i 2022 ved godkendelse af årsrapport for 2021. Intet honorar for generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Ad 7
Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse af samtlige punkter kræver simpelt flertal, herunder forslag under punkt 2.

FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 3. marts 2021 til og med 18. marts 2021.

København, den 3. marts 2021
Maj Invest Equity A/S

Bestyrelsen

Se den fulde indkaldelse, inkl. bilag, her.