Tryk her for at printe

Generalforsamling i Maj Invest Equity A/S 2020

2. apr. 2020

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Invest Equity A/S til afholdelse

fredag den 17. april 2020, kl. 10.30

på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af revision

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
a. Godkendelse af lønpolitik
b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
c. Ændring af selskabets tegningsregel

7. Eventuelt

 

Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2019 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud på 10,8 mio. kr. efter skat.

Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 10 mio. kr. i Maj Invest Equity A/S for regnskabsåret 2019, og at den resterende del af årets resultat i øvrigt disponeres i overensstemmelse med det resultatdisponeringen, side 21 i årsrapporten.

Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at Tommy Pedersen, Nils Bernstein og Jørgen Tang-Jensen genvælges til bestyrelsen. Jeppe Christiansen, Erik Holm og Ruth Schade udtræder efter eget ønske af selskabets bestyrelse. Maria Hjorth indstilles som nyt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.

Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 6a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik godkendes, jf. FIL § 77d. Der er alene foreslået ordensmæssige ændringer. Forslaget er vedlagt som bilag 1. En mark-up version er tilgængelig på hjemstedsadressen.

Ad 6b
Bestyrelsen anbefaler et grundhonorar på kr. 0 pr. bestyrelsesmedlem.

Ad 6c
Bestyrelsen indstiller, at vedtægternes tegningsregel i punkt 11 ændres fra:

"Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening"

til

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening"

 

VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse af samtlige punkter kræver simpelt flertal, herunder forslag under punkt 2.

FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 2. april 2020 til og med 17. april 2020.

København, den 2. april 2020
Maj Invest Equity A/S

Bestyrelsen