Tryk her for at printe

Generalforsamling i Maj Invest Equity A/S

9. mar. 2018

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Invest Equity A/S til afholdelse

mandag den 26. marts 2018, kl. 10.00


på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revision
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
   a. Godkendelse af lønpolitik
   b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
7. Eventuelt

Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2017 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud på 16.833 tkr.

Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 16.000 tkr. i Maj Invest Equity A/S for regnskabsåret 2017, og at årets resultat i øvrigt disponeres i overensstemmelse med det resultatdisponeringen, side 26 i årsrapporten.

Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at Tommy Pedersen, Ruth Schade, Nils Bernstein, Jeppe Christiansen og Erik Holm genvælges til bestyrelsen. Henrik Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jørgen Tang-Jensen indstilles som nyt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.

Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 6a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik godkendes, jf. FIL § 77d. Der er alene foreslået ordensmæssige ændringer. Forslaget er vedlagt som bilag 1. En mark-up version er tilgængelig på hjemstedsadressen.

Ad 6b
Bestyrelsen anbefaler et grundhonorar på kr. 0 pr. bestyrelsesmedlem.

VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse af samtlige punkter kræver simpelt flertal, herunder forslag under punkt 2.

FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 9. marts 2018 til og med 26. marts 2018.

København, den 9. marts 2018
Maj Invest Equity A/S

Bestyrelsen