Tryk her for at printe

Generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 2021

3. mar. 2021

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse torsdag den 18. marts 2021, kl. 10.00 på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
a. Godkendelse af lønpolitik
b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
8. Bemyndigelse til dirigent vedrørende registrering
9. Eventuelt

Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2020 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud efter skat på 122,8 mio. kr. Det samlede honorar til bestyrelsen i 2020 er afsat i årsrapporten og udbetalt. Honoraret fremgår af årsrapportens Ledelseshverv. Ved godkendelse af årsrapporten godkender generalforsamlingen honorar for 2020.

Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 122 mio. kr. i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S som angivet i årsrapporten for regnskabsåret 2020 svarende til årets overskud. I øvrigt henvises til forslag om resultatdisponeringen side 25 i årsrapporten, hvor disponering af resultat og udbytteudlodning mv. er anført.

Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte på følgende vilkår:

Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182-183 – indtil næste ordinære generalforsamling – at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske situation, skal være kontant og i overensstemmelse med begrænsningerne i selskabsloven.

Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at Tommy Pedersen, Nils Bernstein, Jørgen Tang-Jensen og Maria Helene Hjorth genvælges til bestyrelsen. Der gennemføres valg af medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter. Nye og/eller genvalgte medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter indtræder i forbindelse med ordinær generalforsamling.

Ad 6
Bestyrelsen indstiller, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 7a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variable løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. FIL § 77d. Forslaget er vedlagt som bilag 1. En mark-up version er tilgængelig på hjemstedsadressen.

Ad 7b
Bestyrelsen anbefaler et grundhonorar på kr. 125.000 pr. bestyrelsesmedlem, og at formanden modtager 3 gange grundhonorar. Endelig godkendelse af honorar for 2021 vil ske på Selskabets ordinære generalforsamling i 2022 ved godkendelse af årsrapporten for 2021.

Ad 8
Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.

FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 3. marts 2021 til og med den 18. marts 2021.

København, den 3. marts 2021
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Bestyrelsen

Se den fulde indkaldelse, inkl. bilag, her.