Tryk her for at printe

Generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 2017

22. mar. 2017

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse

torsdag den 6. april 2017, kl. 9.30

på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:


1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
a. Godkendelse af lønpolitik
b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
8. Eventuelt

Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2016 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud efter skat på 191.325 tkr. Det samlede honorar til bestyrelsen i 2016 er afsat i årsrapporten og udbetalt. Honoraret fremgår af årsrapportens Ledelseshverv. Ved godkendelse af årsrapporten godkender generalforsamlingen honorar for 2016.

Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 180 mio. kr. i udbytte i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S for regnskabsåret 2016, svarende til 12 kr. pr. aktie, og at 11,3 mio. kr. henlægges til egenkapital under ”Overført overskud”.

Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte på følgende vilkår:
Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182-183 – indtil næste ordinære generalforsamling – at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske situation, skal være kontant og i overensstemmelse med begrænsningerne i selskabsloven.

Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at Tommy Pedersen, Ruth Schade, Henrik Andersen og Nils Bernstein genvælges til bestyrelsen. Klaus Bentin, Tomas Munksgard Hoff og Ken Ernstsen er genvalgt som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Morten Larsen er ligeledes genvalgt og fortsætter som suppleant for medarbejderrepræsentanterne.

Ad 6
Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 7a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variable løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. FIL § 77d. Der er alene ordensmæssige ændringer.

Ad 7b
Bestyrelsen anbefaler et grundhonorar på kr. 125.000 pr. bestyrelsesmedlem, og at formanden modtager 3 gange grundhonorar. Endelig godkendelse af honorar for 2017 vil ske på Selskabets ordinære generalforsamling i 2018 ved godkendelse af årsrapporten for 2017.

VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.

FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 22. marts 2017 til og med den 6. april 2017.

København, den 22. marts 2017
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Bestyrelsen