Tryk her for at printe

Generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

9. mar. 2018

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse

mandag den 26. marts 2018, kl. 9.30

på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
   a. Godkendelse af lønpolitik
   b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
8. Eventuelt

Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2017 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud efter skat på 153.718 tkr. Det samlede honorar til bestyrelsen i 2017 er afsat i årsrapporten og udbetalt. Honoraret fremgår af årsrapportens Ledelseshverv. Ved godkendelse af årsrapporten godkender generalforsamlingen honorar for 2017.

Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 55 mio. kr. i udbytte i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S for regnskabsåret 2017, der delvist dækkes ved brug af overskud fra tidligere år. Der henvises til resultatdisponeringen, side 41 i årsrapporten.

Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte på følgende vilkår:

Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182-183 – indtil næste ordinære generalforsamling – at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske situation, skal være kontant og i overensstemmelse med begrænsningerne i selskabsloven.

Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at Tommy Pedersen, Ruth Schade og Nils Bernstein genvælges til bestyrelsen. Henrik Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jørgen Tang-Jensen indstilles som nyt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. Anders Møller Olesen og Tomas Munksgard Hoff er medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter og Søren Krag Jacobsen, Ken B. Ernstsen, Klaus Bentin samt Christian H. Hansen er suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter.

Ad 6
Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 7a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variable løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. FIL § 77d. Der er alene foreslået ordensmæssige ændringer.

Ad 7b
Bestyrelsen anbefaler et grundhonorar på kr. 125.000 pr. bestyrelsesmedlem, og at formanden modtager 3 gange grundhonorar. Endelig godkendelse af honorar for 2018 vil ske på Selskabets ordinære generalforsamling i 2019 ved godkendelse af årsrapporten for 2018.

VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.

FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 9. marts 2018 til og med den 26. marts 2018.

København, den 9. marts 2018
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Bestyrelsen