Tryk her for at printe

Ordinær generalforsamling 2012

1. mar. 2012

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse

fredag den 16. marts 2012, kl. 11.00–11.30

på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
a. Bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variabel løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser
8. Eventuelt

Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2011 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud efter skat på 26.717 tkr.

Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2011, og at årets overskud på 26.717 tkr. henlægges til egenkapital under ”Overført overskud”.

Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte på følgende vilkår:

Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182-183 – indtil næste ordinære generalforsamling – at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske situation, skal ske i kontante værdier og ved overførsel fra Andre Reserver.

Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at Tommy Pedersen, Peter Damgaard Jensen, Gert Kristiansen, Hans Jensen og Ruth Schade genvælges til bestyrelsen. Morten Rask Nymark, Klaus Bentin og Ken Ernstsen fortsætter som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Morten Larsen og Tomas Munksgard Hoff fortsætter som suppleanter for medarbejderrepræsentanterne.

Ad 6
Bestyrelsen indstiller, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 7a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variabel løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. FIL § 77d. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

VEDTAGELSESKRAV
Forslag under dagsordenens pkt. 7. a. kræver godkendelse af (i) mindst 2/3 af de afgivne stemmer af den stemmeberettigede selskabskapital, som er repræsenteret på generalforsamlingen og af (ii) mindst 2/3 af de aktionærer, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 1. marts til og med 16. marts 2012.

København, den 1. marts 2012
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Bestyrelsen