Tryk her for at printe

Maj Invest Update

9. udgave - 19. marts 2009

Jeppe Christiansen Krisen ændrer karakter

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Finanskrisen er for 80 procents-vedkommende overstået, og vi kan se frem til en vis stabilisering i bankmarkedet. Den økonomiske krise i Østeuropa er stor, men det får næppe nogen betydning for den globale økonomi. De finansielle problemer i Rusland er overdrevne, som det jo ofte sker, når krisen er værst. Alle ser problemer overalt, og der er små tegn på, at de finansielle markeder nærmer sig bunden, som typisk er præget af panik og dommedagsprofetier. Der er grund til at tro, at finansmarkederne faktisk stabiliseres i de kommende 12 måneder. Desværre er der udsigt til, at vi får en meget alvorlig økonomisk krise, som kun lige har taget sin begyndelse. Set i det lys bliver der brug for aktiv finanspolitik i en lang periode.

Finanskrisen har i nogen grad været skabt af banksystemet. I figuren har jeg vist markedsværdien for bankaktierne. Det fremgår ganske tydeligt, at vi har haft en boble i vurderingen af bankaktier, som har været endog større end it-boblen. Bankerne har ganske enkelt taget for store risici i troen på et evigtvarende positivt boligmarked. Den forudsætning er brudt sammen, og det er hovedårsagen til, at bankerne har så alvorlige problemer. Kursniveauerne afspejler dette, og som det også fremgår af grafikken, er det begrænset, hvor mange tab vi kan få fremover, fordi værdierne ganske enkelt er faldet så meget.

Værre end 1970’erne og it-boblen – tilsammen
De to amerikanske økonomer Kenneth Rogoff og Carmen Reinhardt har gennemført et studie af de 14 værste finansielle økonomiske kriser i den vestlige verden. I tallene er inkluderet kriserne i USA i 1930’erne og Japan i 1990’erne.
I tabellen har jeg vist, hvor meget sådanne kriser koster. Det fremgår, at boligprisfaldene i en gennemsnitlig krise af denne alvorlige karakter er på 36 procent, ligesom aktiemarkedet er faldet 56 procent, og BNP er faldet 9 procent. Som det også fremgår af tabellen, har USA i denne krise gennemlevet hovedparten af disse prisfald. Boligmarkedet og aktiemarkedet i USA er faldet så markant, at det må betegnes som værre end it-boblen og 1970’erne tilsammen. Vi har kun et historisk målepunkt, der er værre end den nuværende krise, og det er USA i 1930’erne.

Der er grund til at tro, at vi kommer bedre ud denne gang.
USA er i gang med en omfattende krisebehandling, og det er min vurdering, at USA kommer igennem krisen før andre lande. Der er ingen tvivl om, at amerikanerne har haft et overforbrug og en for stor låntagning i mange år, men man skal ikke glemme, at amerikanerne også har nogen af verdens bedste virksomheder, og i øvrigt en tradition for økonomisk og politisk at bevæge sig hurtigt og fleksibelt i kriser. De er ved at genskabe solvensen i banksystemet, og de har tilsyneladende lært at spare op. Ifølge de seneste månedstal sparer den gennemsnitlige amerikaner nu mere op end den gennemsnitlige japaner, og det siger ikke så lidt.

Det bliver ikke nogen hurtig løsning på krisen, men der er grund til en vis, om end behersket, optimisme, hvad angår amerikansk økonomi.

Europa
Ser vi på Europa, er billedet noget mere broget. Sydeuropa er i dyb krise, hvilket jeg vil komme tilbage til i en af de næste artikler. Visse lande i Østeuropa er i kollapslignende tilstand. Man skal dog være klar over, at Østeuropa i økonomisk forstand ikke er særlig stor. Det samlede BNP i hele Østeuropa og Rusland inklusive er noget mindre end Tysklands BNP. Med andre ord kunne Tyskland med deres solide finanser rent faktisk finansiere en redning af hele Østeuropa.

Pointen er, at Østeuropa-tilbagegangen er alvorlig, men på ingen måde nogen trussel mod hverken Europas eller verdens økonomi. I den forbindelse skal man gøre sig klart, at de østeuropæiske lande har meget forskellig betydning og meget forskellige problemer. Hele Østeuropa har et BNP, der svarer til Ruslands BNP. Rusland har i øvrigt en ganske fornuftig økonomi. Deres valutareserver og finansielle aktiver har en værdi, der overstiger deres gæld. Rusland er finansielt set et relativt stærkt land, der har det bedre end både Storbritannien og USA. Rusland kan derfor ikke i nær fremtid gå statsbankerot, med mindre olieprisen falder til 0 dollar. Ruslands problem er, at der er manglende tillid til landets evne til at håndtere vestlige investorer. De har ved flere lejligheder udmærket sig ved at tilsidesætte aftaler og relevante investorønsker.

Som det fremgår af figuren, har Rusland næsten formuemæssig balance (kolonne 2), ligesom de har betalingsbalanceoverskud. Credit Suisse har opgjort en risikoscore, hvor en lav score betyder en lav landerisiko, og her ligger Rusland væsentlig bedre end både Storbritannien, USA og andre lande, vi opfatter som meget sikre.

De alvorligt ramte lande i Østeuropa er Baltikum, Bulgarien, Ungarn og Rumænien, som alle har gældsbyrder, der langt overgår deres valutareserver. De lande er i risiko for statsbankerot, med mindre der kommer finansiel hjælp fra IMF eller EU. Dette udgør en trussel, ikke imod Europas økonomi, men mod en række europæiske bankers stabilitet.

Danmark
Afslutningsvis skal nævnes, at vi i Danmark også har økonomiske risici (se figur ovenfor). Vi har en eksportorienteret økonomi, hvor op imod en tredjedel af vores BNP er skabt af eksporterhvervene. Den kraftige konkurrenceevneforværring over for Sverige, Norge og Storbritannien er en hård udfordring for mange eksportvirksomheder, ligesom den globale recession rammer afsætningen.
Det betyder lidt forenklet, at vi i de kommende år skal investere mere, arbejde hårdere og uddanne os mere effektivt, end de lande vi konkurrerer med. Vi har også haft en stor boligboble, og udbedringen af denne kræver mere opsparing, end vi har været vant til. Det vi har brug for er iværksætterånd, konkurrencementalitet og købmandskab. Det er ikke tilstrækkeligt med bankpakker. Det har været nødvendigt at stabilisere banksektoren i Danmark, og det er klogt gjort af myndighederne, men de kommende år får vi brug for en stor finanspolitisk indsats og vedholdende investeringer i ekspansive virksomheder, som vi trods alt har i underskoven af dansk erhvervsliv.

For to år siden skrev jeg i artikler i blandt andet Berlingske Tidende, at man som investor ikke må glemme obligationer. Nu er vi snart nået et punkt, hvor man skal huske aktierne. På lang sigt er det en god ide at købe 50 procent aktier til sin pensionsordning, også selv om det for tiden ser risikabelt ud. For den langsigtede investor er tiden kommet til forsigtigt at købe op i aktiemarkedet.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.