Tryk her for at printe

Maj Invest Update

67. udgave – 5. september 2012

Jeppe Christiansen Økonomiske spændinger i USA og EU

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Global økonomi er på vej mod et lavere vækstniveau, men der er også lyspunkter særligt i USA, som gradvist kan ændre dette billede. På den helt korte bane ser det imidlertid meget vanskeligt ud, idet man i USA skal diskutere finansloven, herunder behovet for store besparelser, ligesom man i eurozonen koncentrerer sig om den tyske forfatningsdomstol, der den 12. september skal komme med en foreløbig afgørelse, om hvorvidt den europæiske redningsfond ESM er i overensstemmelse med den tyske forfatning. Der er med andre ord udsigt til et lidt vanskeligt efterår på finansmarkederne.

I USA har man siden finanskrisens start haft kraftigt stigende offentlige underskud. Dette har været en bevidst strategi, idet man både har givet skattelettelser og øget den offentlige sektors udgifter for dermed at holde gang i økonomien.

Sidste år vedtog kongressen imidlertid en regel om, at der skal ske automatiske besparelser, hvis ikke demokraterne og republikanerne kan blive enige. Hvis finanslovsforhandlingerne i USA derfor ikke fører til et resultat, igangsættes en voldsom besparelsesrunde i den offentlige sektor i USA. De fleste regnestykker viser, at den økonomiske vækst i USA i denne situation vil blive negativ. Med andre ord er der stort incitament til, at både republikanere og demokrater finder en løsning, hvor man undgår en kraftig opbremsning af amerikansk økonomi.

Tallene ser alvorlige ud. I figuren er vist underskuddet på USA’s statsfinanser, som er på godt 1.100 mia. dollar. De automatiske besparelser og undladelsen af at videreføre skattelettelserne vil kunne halvere dette underskud og få det bragt helt ned omkring 640 mia. dollar.

Hvis dette indtræder, fjerner man med andre ord 500 mia. dollar fra den amerikanske efterspørgsel. USA vil risikere en recession, og det vil påvirke både Asien og Europa.

Der er derfor al mulig grund til at tro, at det ikke sker, for amerikanerne har ingen interesse i at bringe global økonomi i en så alvorlig situation. Tværtimod vil USA i løbet af 2013 gradvist få en bedre økonomi. Boligmarkedet forbedres, byggeriet stiger, og privatforbruget kommer op i et normalt vækstniveau.

Kinas nye udfordringer
I Kina er den hidtidige trend med store handelsoverskud, store investeringer og deraf følgende valutainflow ved at stilne af.
I figuren er vist, at de kinesiske valutareserver tilsyneladende har toppet omkring 3.500 mia. dollar og nu er på vej svagt nedad.

I den seneste måned har der været direkte outflow fra Kina på i alt 11 mia. dollar. Det er tilsyneladende en ny trend, hvor kombinationen af en aftagende kinesisk konkurrenceevne og et aftagende behov for at investere i nye, store industrianlæg gør, at de udenlandske koncerners aktivitet i Kina er stilnet af, men selvfølgelig på et højt niveau.

Samtidig er en række kinesere tilsyneladende begyndt at investere meget store beløb uden for Kina for at få en bedre risikospredning. Det har medført, at den kinesiske valuta ikke længere stiger i værdi over for dollar, og det vil også, hvis trenden fortsætter, kunne have andre store følgevirkninger.

Hvis Kina i de kommende år fortsætter med at miste konkurrencekraft, fordi deres lønniveau stiger hurtigere end resten af verdens, vil det betyde, at deres handelsbalance gradvist går mod ligevægt. Det vil være et meget positivt bidrag til resten af verden, idet kineserne nu ikke længere ”stjæler” efterspørgsel fra alle os andre.

Hvis den kinesiske forbruger rigtig kommer i gang med at købe importvarer i løbet af de næste fem år, vil det også give en lidt mere balanceret global økonomi. Der er grund til at tro, at det vil tage nogle år, før det rigtig får effekt, men det er grundlæggende positivt.

I mellemtiden vil det betyde, at kinesisk vækst bliver yderligere svækket. Allerede nu er vækstniveauet faldet fra ca. 9 pct. til ca. 6 pct., og der er risiko for yderligere faldende vækst.

Derfor har kineserne også igangsat nye statslige investeringsprojekter for at opretholde den høje efterspørgsel. I den kinesiske region tæt på Changsha har man besluttet sig for en række investeringsprojekter på i alt 130 mia. dollar, ligesom man i mange andre regioner og i statsligt regi i Kina overvejer at igangsætte betydelige investeringsprogrammer.

Brasilien og råvarerne
Det samme gør man i Brasilien, hvor man har set nogle af de samme tendenser som i Kina. Brasilien er ramt af et stigende omkostningsniveau og en svagere konkurrenceevne, hvorfor væksten i Brasilien er faldet tilbage mod niveauet 2-3 pct. I sommer har Brasilien lanceret en investeringsplan på 66 mia. dollar for på samme måde at sætte gang i økonomien.

De lidt svagere vækstrater i bl.a. Kina og Brasilien har påvirket de globale råvaremarkeder. Specielt metallerne, herunder jernmalm, har haft faldende priser, ligesom andre råvarer har været ramt de sidste seks måneder af denne trend. Svagere BNP-vækst end forventet i de store emerging markets vil i de kommende år lægge et nedadgående prispres på de store råvaremarkeder.

Tyskland redder Sydeuropa
I Europa er de finansielle markeder blevet lidt mindre ustabile. Den europæiske centralbank ECB ser ud til at pumpe den likviditet ind i markedet, der er nødvendig, og samtidig sikre udlån til alle de sydeuropæiske lande, som mangler likvider. Trenden er lige nu, at de store sydeuropæiske banker trækker betydeligt på deres konti i ECB.

De store milliardbeløb, som på den måde trækkes ud, bruges i vidt omfang til køb af sydeuropæiske statsobligationer, som ingen andre vil købe. Det har betydet, at de sydeuropæiske - særligt spanske og italienske - renter er faldet i de seneste måneder, ligesom presset på den del af eurozonen er aftaget.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har tilsyneladende accepteret, at ECB på denne måde forsvarer eurosystemet. Tyskland har også en meget stor interesse i dette forsvar. Tysk økonomi lever bl.a. af sin meget stærke eksport. Halvdelen af Tysklands BNP genereres ved eksportproduktion, og eksportens største markeder ligger i Europa. Omkring 60 pct. af Tysklands eksport går til eurozonen og Europa i øvrigt.

Det betyder med andre ord, at Tyskland har en kolossal økonomisk interesse i, at euroen stabiliseres og overlever den nuværende krise. En række økonomer har beregnet, at Tysklands BNP ville falde med ca. 10 pct., hvis der skete et sammenbrud i euroen.

Europa uden euro kan ganske enkelt ikke håndteres på den korte bane, og derfor vil tyskerne også i sidste ende kæmpe for at bevare euroen og bruge de finansielle midler, der er nødvendige.

Det betyder, at vi formentlig de næste 1-2 år vil se en stabilisering af hele eurozonen og en yderligere udpumpning af likviditet. Den eneste virkelige ”showstopper” i denne sammenhæng er den tyske forfatningsdomstol, som den 12. september afsiger en foreløbig kendelse, om hvorvidt ESM-aftalen krænker den tyske grundlov.

Hvis forfatningsdomstolen giver en foreløbig accept af aftalen, vil Tyskland umiddelbart kunne ratificere ESM. I modsat fald kan det få vidtrækkende konsekvenser, fordi det vil bremse tyskernes mulighed for at deltage i finansieringen af den sydeuropæiske gæld. Der er med andre ord stadig risici forude, og september bliver på mange måder en afgørende måned.

Langsigtet investering i aktier
Investeringsmæssigt ser aktiemarkederne ganske interessante ud. Renterne er så lave, at obligationsinvestering alene tjener det formål at bevare værdien af formuen. Ønsker man afkast, er man nødt til at kigge på investeringer i aktiemarkederne eller enkelte af de mere risikable virksomhedsobligationer. På begge områder er der mulighed for gode køb, særligt på dele af aktiemarkedet, hvor priserne vitterligt er lave sammenholdt med renteniveauet. For den langsigtede investor er aktieinvesteringer i de store globale virksomheder stadig meget attraktive, hvis man har likviditet, risikovillighed og beslutningskraft.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.