Tryk her for at printe

Maj Invest Update

63. udgave – 24. maj 2012

Jeppe Christiansen USA er motoren i verdensøkonomien

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

I de sidste 10 år har mange asiatiske økonomier, herunder i særdeleshed Kina, klaret sig exceptionelt godt. Det bliver ofte fremhævet, at Kina i økonomisk henseende snart overhaler USA. Jeg er ikke enig i dette, og lad mig illustrere det i det følgende.

I en økonomi drives den væsentligste efterspørgsel af privatforbruget. Det udgør skønsmæssigt to tredjedel af BNP i en moderne økonomi. I figuren er illustreret privatforbruget målt i mia. USD i verdens største lande. Som det fremgår, er privatforbruget i USA den ubetinget største efterspørgselskomponent i global økonomi.

Kina ligger blot på en tredjeplads med et privatforbrug, der udgør ca. en tredjedel af det amerikanske. Med andre ord er det suverænt USA, der dominerer den globale efterspørgsel.

Kineserne producerer til gengæld meget og har en meget succesfuld indtrængen på de globale markeder. Det betyder, at Kina bruger hovedparten af verdens råvarer i deres produktion, bl.a. fordi de store amerikanske koncerner outsourcer produktion, der således foregår på det kinesiske fastland.

Tager man eksempelvis den mest succesfulde virksomhed netop nu, amerikanske Apple, så har denne virksomhed en værdi på godt 500 mia. dollar, hvilket svarer til værdien af samtlige virksomheder i Spanien.

Når Apples produkter skal produceres, foregår det i Kina, men det er kun en brøkdel af iPhonens salgspris, der går til at betale den kinesiske produktion. Hovedparten af den pris, vi betaler for en iPhone, går til at honorere distribution, salg, markedsføring og overskud i Apple.

USA drager således fuld fordel af den internationale arbejdsdeling, som de dygtigt forstår at udnytte. Dette gælder analogt for virksomheder som Facebook, Google, Intel, Coca Cola osv. Amerikansk erhvervsliv har stor succes på den globale scene.

Kina er stadig underleverandør
Kina er succesfuld som underleverandør og producent. De kontrollerer hermed en del af værdikæden, som skaber produktion, stor beskæftigelse og lønindtægter til rigtig mange kinesere. Dette er ubetinget en succes. Dog ændrer det ikke det forhold, at det er USA, der kontrollerer den væsentligste del af værdikæden for alle større produkter i verden, ligesom det er amerikanske koncerner og aktionærer, der tjener gode penge herved.

Kineserne er bestemt på vej frem. Mange kinesiske virksomheder vokser i disse år og klarer sig relativt godt. Den egentlige kinesiske eksport er dog fortsat knyttet til relativt enkle produkter med beskeden værditilvækst og relativt lav overskudsgrad. Kineserne er sparsommelige, investerer meget og vil på den måde kunne udvikle Kina i de kommende år.

Der er dog ingen grund til at tro, at de overhaler USA foreløbig. Kineserne har faktisk svært ved at igangsætte vækst af egen kraft, fordi deres økonomi fortsat er centralt styret, kontrolleret af meget store statsdominerede banker og i øvrigt afhængig af de kolossalt mange statsstyrede infrastrukturprojekter i form af jernbaner, lufthavne, motorveje osv.

Kinesernes privatforbrug vokser også, og Kina er allerede et meget vigtigt marked, og det bliver endnu vigtigere i de kommende år. Den økonomiske politik i Kina vil derfor få stor indflydelse på vækstudsigterne i hele det asiatiske område. Det er dog fortsat USA, der er den dominerende spiller globalt, og derfor skal man huske, at global økonomisk vækst i stor udstrækning genereres fra USA.

Flere på vej
En række andre lande er på vej frem. Bemærk i figuren, at Indien er tæt på at nå Italien, hvad angår BNP og privatforbrug; ligesom Brasilien har overhalet Italien og er på vej til at indhente Frankrig og Storbritannien. Der er næppe tvivl om, at emerging market-landene - med betydelige råvareressourcer og et stort udbud af veluddannet arbejdskraft med beskedne lønforventninger – udgør en økonomisk kraft, der har mulighed for at både indhente og overhale Europa.

Det ser ud, som om Europa sakker agterud, medens amerikanerne qua deres dynamik og initiativrighed mv. formår at udvikle mange nye virksomheder og drage fordel af den internationale arbejdsdeling. Det samme vil forhåbentlig ske i Europa de næste 10 år. Vigtigt bliver det, at de europæiske lande forstår at øge investeringstakten og sikre erhvervslivet stærke konkurrencevilkår.

Hvis det sker, har vi i Europa helt klart mulighed for at fastholde og udbygge den fremtrædende position, som særligt en lang række nordeuropæiske virksomheder har opbygget de sidste 50 år. Vi har i Europa både et dygtigt erhvervsliv samt talent og kapital til at klare os i den internationale konkurrence.

Men dagsordenen bliver nødt til at være investering og uddannelse i stedet for endeløse diskussioner af velfærdssamfundets indretning.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.