Tryk her for at printe

Maj Invest Update

62. udgave – 14. maj 2012

Jeppe Christiansen Kan euroen overleve?

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Den kendte storinvestor George Soros har netop været i København for at indvi et nyt institut på Københavns Universitet, hvor der skal forskes i moderne finansiel teori. I forbindelse med sit ophold i København udtalte George Soros, at han var alvorligt bekymret for euroens fremtid og vurderede, at der var en reel risiko for et sammenbrud, der i værste fald kunne vælte hele EU-samarbejdet. Der er næppe tvivl om, at de økonomiske problemer i Europa er alvorlige, og der er heller ikke nogen tvivl om, at de potentielt kan true Europas finansielle stabilitet. Lad os et øjeblik kigge på de finansielle forhold, der ligger til grund for denne alvorlige situation.

De 17 EU-lande, som alle bruger euro, har en fælles centralbank, ECB. Denne bank fungerer som landenes fælles nationalbank, og hos ECB kan bankerne i de enkelte lande enten indsætte overskydende likviditet eller trække lån på basis af sikkerhed.

Grafen viser udviklingen over de sidste 10 år i bankernes mellemværende med ECB. Det er indlysende, at der i de senere år er opstået en helt ny situation. I de stærke lande er der masser af euro, som de pågældende landes banker sætter ind på deres konti i ECB.

I de svage lande - Grækenland, Irland, Portugal, Spanien – forsvinder der hele tiden euro ud af banksystemet, og de pågældende landes banker må konsekvent trække på faciliteter i ECB. Med andre ord siver pengene ud af de svage lande og ind i de stærke lande. En finansielt set uholdbar situation.

Løn og produktivitet
Dette skyldes grundlæggende, at landene har forskellig konkurrencekraft, og dermed er investorernes tillid til landene forskellig. I tabellen er vist, hvilken konkurrencekraft de enkelte lande har, målt ved World Economic Forums indeks.

Blandt de stærkeste lande i verden i konkurrencemæssig sammenhæng ligger Tyskland og Holland, medens de sydeuropæiske lande, særligt Grækenland, ligger helt i bund.

Det fremgår også, at de stærke lande opbygger vedvarende og store betalingsbalanceoverskud, medens de svage lande konstant har underskud og svært ved at eksportere og dermed skabe vækst og beskæftigelse.

Dette skyldes, at lønomkostningerne og produktiviteten i landene udvikler sig meget forskelligt. I figuren er vist lønomkostningen korrigeret for produktivitet, altså hvad det koster at producere en enhed af en given vare i et enkelt land.

Det fremgår, at Grækenland, men også Spanien og Italien, de sidste 10 år har haft omkostningsstigninger på 30-70 pct., medens enkelte lande, Tyskland og Holland, ingen omkostningsstigninger har haft. Med andre ord ændres konkurrencestyrken hele tiden, og - set med sydeuropæiske øjne – i den forkerte retning, idet landene i Sydeuropa mister konkurrencekraft.

Det betyder, som det fremgår af tabellen, at landene i Sydeuropa har svært ved at skabe vækst og indkomst og derfor også svært ved at få statsfinanserne til at balancere. I mange lande opkræver man i forvejen for lidt skat, hvilket kun gør problemet værre.

Underskud hvert år
Set over de sidste 10 år er der et klart billede, som viser, at de sydeuropæiske lande med Grækenland, Portugal, Spanien og Italien i front konsekvent har underskud på deres statsfinanser og tilmed stigende underskud. Væksten er gået i stå, indtægtsgrundlaget falder, og gælden stiger.

Gældsniveauerne er i de lande, vi her taler om, nået op på et niveau, der svarer til landenes BNP, og i Grækenlands tilfælde halvanden gang BNP. Det betyder, at landene ikke kan betale statsgælden tilbage, men må optage nye lån for at tilbagebetale de gamle lån. Dette er for alvor blevet uholdbart i løbet af 2010 samt 2011, hvorfor der nu blandt investorer i hele verden er en fundamental mistillid til det europæiske finansielle system og samarbejde.

Problemet består i, at en række eurolande med Tyskland og Holland i spidsen er bomstærke og kan ”betale enhver sit”, medens en gruppe sydeuropæiske lande er gældsatte og ikke kan finansiere sig selv. Landene står sammen om den fælles valuta euroen og har derfor bundet sig i et økonomisk fællesskab, som i virkeligheden ikke er økonomisk holdbart.

Opløsning
Vi er tæt på en kulmination af denne problemstilling, og landene gennemfører nu store besparelsesprogrammer, fordi de ikke længere kan finansiere gælden. Disse besparelsesprogrammer i Spanien, Portugal, Italien og Grækenland medfører stor og stigende arbejdsløshed i de pågældende lande. Dette destabiliserer det politiske system og giver, som senest set i Grækenland, stor vind i sejlene for de mere yderliggående bevægelser, som bl.a. har på dagsordenen, at man ønsker at melde sig ud af euroen. 

Der er ingen tvivl om, at problemerne er alvorlige. Enten skal de to stærkeste lande, dvs. Tyskland og Holland, melde sig ud af euroen og have deres egne valutaer tilbage, eller også skal de svage lande meldes ud af euroen.

I det første tilfælde vil D-marken og den hollandske gylden stige 30-40 pct., medens de resterende lande, der fortsætter i euroen, vil opleve, at euroen falder tilsvarende. Dette vil være den bedste løsning for de sydeuropæiske lande, som herved vil få genskabt den konkurrencekraft, de mangler, hvilket vil give mulighed for vækst og fremgang i beskæftigelsen. Til gengæld vil det skabe betydelige problemer for de lande, der melder sig ud.

Den anden mulighed består i, at de svageste lande melder sig ud. Dette er måske mere sandsynligt, og i så fald er de oplagte kandidater for en statsbankerot: Grækenland, Portugal og Spanien. Disse lande har stærkt stigende arbejdsløshed omkring 20 pct., og i de tre lande er der en politisk destabilisering i gang.

Det er umuligt at forudse, hvad der sker, men forhåbentlig kan man finde en finansiel løsning. Den ”mindst ringe” løsning ville være at etablere en mekanisme, hvorefter svage lande kunne melde sig ud af euroen, således at de får mulighed for at devaluere deres valutaer, genskabe konkurrencekraften og få den omkalfatring af deres økonomi, som er så nødvendig.

Ud fra en ren økonomisk betragtning er systemet ustabilt og en løsning påkrævet. Ud fra en politisk betragtning kan det sagtens være, at man fastholder eurosamarbejdet nogenlunde uændret de næste 10 år, hvilket så blot vil medføre en alvorlig og vedvarende recession og arbejdsløshedstilstand i Sydeuropa, som vil have store menneskelige omkostninger og formentlig også vil kunne destabilisere disse lande politisk.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.