Tryk her for at printe

Maj Invest Update

52. udgave – 5. september 2011

Jeppe Christiansen USA er fortsat global økonomis centrum

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Henover sommeren har finansmarkederne været præget af den sydeuropæiske krise og den amerikanske nedgradering fra højeste karakter AAA til næsthøjeste karakter AA+. Mange har hæftet sig ved, at landene i Asien for alvor nu økonomisk truer Europa og USA. Vækstraten i Asien og emerging markets er højere, og argumentet lyder derfor, at vi inden for kort tid taber førerpositionen. Samtidig har den høje statsgæld i Europa og USA gjort, at mange investorer er blevet nervøse for aktiemarkederne. Aktiekurserne er faldet 10 pct., og mange frygter også recession.

Det går næppe så galt. Meget tyder på, at aktierne nu er købsværdige og faktisk giver investorerne mulighed for at købe på prisniveauer, som senere hen vil vise sig at være meget attraktive. USA’s førerposition i global økonomi er en kendsgerning, ligesom USA formentlig vil beholde denne status endnu i ti år.

Processen, hvorefter Asien skulle blive det økonomiske centrum, vil efter min opfattelse trække ud og måske vare helt op til 25 år. USA og Europa har faktisk mange kvaliteter, og en krise giver mulighed for at gennemføre tilpasninger og omstruktureringer, som kan forbedre konkurrencekraften. På den baggrund kan man godt forestille sig, at Europa og måske i særlig grad USA kommer tilbage med ny styrke.

Amerikanerne har byttet aktier ud med obligationer
Tabellen viser de seneste 10 års finansielle ”retailinvesteringer” i USA. Det er helt tydeligt, at amerikanerne har solgt deres egne amerikanske aktier og i stedet for købt obligationer og såkaldte ETF’er, der oftest er råvareinvestering pakket ind i et værdipapir.

Med andre ord er de nye penge gået i obligationer og råvarer, mens mange har forladt aktiemarkedet. Dette er faktisk et meget godt argument for at købe aktier.

Når man i 10 år har oplevet, at aktiemarkedet er blevet forladt af flere investorer, er det måske tæt på bundniveauet. Ud fra en traditionel købmandstilgang er det en god indikator, der viser, at man skal interessere sig for aktier de kommende år.

Når der er panik, og mange udtaler sig negativt, er det som regel et godt købstidspunkt.

Aktier er blevet billigere end obligationer
Grafen viser, hvad der er de langsigtede afkastmuligheder for aktier og obligationer. Den ene graf viser renteniveauet, der her er det afkast, man får ved at eje 10-årige statsobligationer. Den anden graf viser udbyttet i procent af en aktieinvestering. Det er nu første gang siden 1950’erne, at aktieudbytterne reelt er ligeså store eller større end renteniveauet på statsobligationer.

Det betyder, at det direkte afkast for en aktie faktisk kan konkurrere med en obligation. Det, der formentlig vil ske i de kommende år, er enten, at obligationerne falder meget i værdi, eller aktierne stiger meget i værdi.

Skal man derfor vælge lige nu mellem en aktieinvestering og en obligationsinvestering, bør man som langsigtet investor foretrække aktier. De store globale virksomheder har klaret sig godt både under og efter finanskrisen. Der er vækst i indtjeningen, selvom omsætningen i mange store globale koncerner kun langsomt stiger.

De store virksomheder klarer sig godt i BRIK-landene, ikke mindst i Asien. Forbruget i Kina, Brasilien og Indien vokser, og mange af forbrugerne i disse lande ønsker at købe vestlige og amerikanske forbrugsgoder. De globale virksomheder, som typisk er europæiske og amerikanske, har derfor bedre vækstmuligheder de kommende år, end de fleste er klar over.

USA’s situation
Det har været hævdet fra mange sider, at USA har så stor en statsgæld, at de inden for kort tid må aflevere førertrøjen til Kina. Så slemt er det næppe.

Amerikansk erhvervsliv er meget dynamisk og tilpasningsdygtigt. Verdens bedste virksomheder er amerikanske, og det amerikanske erhvervsliv har ydermere vist, at nye virksomheder kan opstå og blive store inden for kort tid.

Tænk bare på Microsoft, Apple, Google og Amazon. Meget få kan konkurrere med amerikanerne på dette område. Mange koncerner i Europa og Asien investerer kraftigt i USA i disse år. USA er faktisk det land, hvori der investeres mest af udenlandske koncerner.

Af figuren fremgår, at der årligt investeres 225 mia. USD i USA af tyske, japanske og asiatiske og andre landes virksomheder. Faktisk tiltrækker USA lidt over dobbelt så meget kapital udefra, som Kina tiltrækker.

Bemærk også, at europæiske lande ligger langt nede på denne liste. Med andre ord er USA et konkurrencedygtigt marked, som mange åbenbart gerne vil være repræsenteret i.

Dette tegner godt. Hertil kommer i øvrigt, at demografien i USA er langt bedre, end den er i Europa og også bedre, end den er i Kina. Arbejdsstyrken i USA vil de næste 20 år vokse 10 pct.

Dette skal sammenholdes med, at arbejdsstyrken i Tyskland og Sydeuropa kommer til at falde med 20 pct.. Bemærk i øvrigt også, at arbejdsstyrken i Kina snart begynder at falde. Med andre ord har USA faktisk på dette område en absolut styrkeposition.

Hertil kommer, at USA har verdens største valutareserver. USA trykker nemlig selv dollaren og har derfor verdens største dollarreserver. Af tabellen fremgår, at Kina har verdens største officielle valutareserve med 3.000 mia. USD. For at fuldende billedet burde man måske indtegne nr. 1 på denne liste, som er USA, der selv trykker dollarsedler; nr. 2, som er Tyskland og Frankrig, fordi de kontrollerer Euroen. Først på tredjepladsen kommer kineserne med deres store dollarreserver.

Det betyder med andre ord, at selvom USA er blevet mere sårbar, fordi gælden stiger og skal tilbagebetales, kan USA finansiere uendeligt meget gæld ved at trykke dollar, og den væsentligste risiko ved dette er, at dollarens værdi falder.

USA kommer ikke til at gå statsbankerot, men dollaren falder måske 25 pct. i værdi. Det vil gøre USA meget konkurrencedygtig over for Europa, og det vil genskabe den vækst, som USA har brug for.

Vi skal derfor passe på med i Europa at være alt for kloge omkring USA. Amerikanerne begår som regel mange fejl, men til sidst træffer de den rigtige beslutning, som Churchill sagde det for mange år siden.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.