Tryk her for at printe

Maj Invest Update

42. udgave – 11. januar 2011

Jeppe Christiansen 2011 bliver et godt aktieår

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Meget tyder på, at aktier bliver at foretrække frem for obligationer i 2011. Den amerikanske økonomi vil formodentlig vokse med 2,5 pct. i 2011, og sammen med de lave renteniveauer og væksten i Asien vil det betyde, at udbytterne fra aktier alene vil være på niveau med renten på statsobligationer.

Ved indgangen til 2011 er global økonomi kommet lidt tættere på balance. Der er stadig store udfordringer, særligt i Europa, men nogle økonomiske forhold ser også bedre ud, end de gjorde for et år siden. I USA har man valgt at fortsætte den meget ekspansive økonomiske politik. Man igangsatte meget store opkøb af obligationer og dermed udpumpning af ny likviditet i løbet af efteråret.

Den amerikanske centralbank FED vil købe obligationer for i alt 600 mia. USD, hvilket svarer til 4 pct. af BNP. Det giver en finansiel saltvandsindsprøjtning, som vi allerede har set resultatet af. Samtidig valgte Obama-regeringen at fortsætte George Bushs skattelempelser, hvilket indebærer, at der i 2011 samt 2012 gives skattelettelser på 858 mia. USD, svarende til 3 pct. af BNP p.a. Disse tiltag betyder, at USA's økonomi i 2011 formentlig vil opnå en vækstrate på omkring 2,5 pct.

Kina vil dæmpe væksten
Over for dette står udviklingen i Asien og særligt Kina, hvor man i løbet af efteråret og vinteren har set, at kinesisk økonomi accelererer. BNP-væksten i Kina er tæt på 10 pct., og den er i høj grad drevet af stigende investering i boliger samt indenlandsk efterspørgsel og til dels også eksportfremgang.

Den kinesiske vækst er så stærk, at myndighederne jævnligt forhøjer renten. Senest juledag, hvor de forhøjede den korte rentesats med 0,25 pct. Grafen illustreret de to meget forskellige pengepolitiske regimer, vi lige nu har i henholdsvis USA og Kina. I USA holder man renten nede og lemper politikken, medens man i Kina sætter rentesatserne op for at dæmme op for de meget store boliginvesteringer og bankudlån.

Privatforbruget stiger igen
Summen af disse to former for økonomisk politik er ganske gunstig, og derfor bliver 2011 formentlig et økonomisk set godt år for global økonomi. Diagrammet viser, at den ekspansive politik i USA allerede virker. Den amerikanske detailomsætning, som er en ganske god indikator for privatforbruget, vokser med mellem en halv og en hel procent pr. måned. Dette svarer til en forbrugsvækst på ca. 4 pct. p.a., hvilket alt andet lige trækker amerikansk vækst opad. Der er således ganske store lyspunkter.

Europa delt
Hvis vi drejer sigtekornet mod Europa, bliver forholdene noget mere problematiske. Europa er efterhånden meget klart delt i to zoner.

I Sydeuropa er recessionen en kendsgerning, og vækstraterne tæt på 0. De fleste lande slås med meget store statsunderskud, som er svært håndterbare. I løbet af 2010 fik Grækenland IMF-hjælp, ligesom Irland også fik brug for omfattende EU- og IMF-hjælp. Hjælpepakkerne er meget store og overgår faktisk de krisepakker, man i 1980’erne og 1990’erne gennemførte i Sydamerika.

Samtidig er udviklingen i Tyskland, Sverige, Polen, Holland og det meste af Nordeuropa ganske fornuftig. Vækstraterne i Nordeuropa ligger på 2-3 pct. og er endda noget højere i Sverige og Tyskland. Vi har altså et Europa i to zoner med to hastigheder, men med én fælles euro, og det er netop udfordringen.

Bankerot inden 2016?
Finansmarkederne har for længst set dette. Statsobligationer særligt fra Grækenland, Spanien, Portugal og Irland er faldet dramatisk i kurs.

De fleste statsobligationer fra disse lande betegnes ”junk bonds”. I tabellen er vist, hvor stor en sandsynlighed der i markederne anses at være for statsbankerot inden for de næste 5 år i de nævnte lande.

Det er bemærkelsesværdigt, at investorer handler græske statsobligationer ud fra en sandsynlighed for statsbankerot på 39,7 pct. Det er også bemærkelsesværdigt, at der i finansmarkederne er ligeså stor tillid til Tyrkiet, Brasilien og Rusland, som der er til Belgien og Italien.

Hvad betyder det for aktiemarkedet?
Med udgangspunkt i ovennævnte må man overveje, hvad der bliver den bedste investering i 2011. Hvis man, som det er vist i tabellen, tager udgangspunkt i de afkast, man potentielt kan opnå ”alt andet lige”, så tegner der sig et tydeligt billede af, at aktier er at foretrække frem for obligationer.

De fleste statsobligationer fra kreditværdige lande uden væsentlig risiko ligger med renteniveauer omkring 3 pct. Ved at investere i statsobligationer uden stor risiko kan man således opnå et afkast på ca. 3 pct.

Kigger vi på aktiemarkederne, handler man aktier ud fra afkastniveauer på 7-8 pct., og med direkte udbytte i niveauet 2-3 pct. Med andre ord får man næsten lige så meget udbytte fra aktierne, som man får rente på obligationerne. Dertil kommer så, at aktierne giver et medejerskab til virksomhedernes indtjening, som vel at mærke ligger på et afkastniveau på omkring 7-8 pct. årligt.

Hvis man derfor kan tage udgangspunkt i, at global økonomi holder en rimelig balanceret vækst i 2011, vil det betyde, at aktier giver et afkast på mindst 7-8 pct.. Med andre ord er der grund til at fastholde sine aktieinvesteringer, med mindre man har brug for likviditeten. Aktier er som bekendt mere risikable, i den forstand at der hurtigt kan opstå stor kursvariation, og det kan vel og mærke også ske i 2011. Selvom global økonomi ser ud til at gå et godt år i møde, er der jo som nævnt også risici, som i løbet af året kan ændre dette billede.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.