Tryk her for at printe

Maj Invest Update

40. udgave – 8. november 2010

Jeppe Christiansen Europa i lavvækst – Euroen i krise

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Den globale økonomi er igen i et fornuftigt vækstforløb. I modsætning til før finanskrisen er der meget stor forskel mellem de forskellige lande. Et godt indtryk af den globale industrikonjunktur får man ved at analysere prisudviklingen på råvarer og metaller, der er steget kraftigt. Til gengæld ser det sløjt ud i Sydeuropa og ikke mindst i Irland. Vi har på det seneste været igennem en veritabel krise på markedet for irske statsobligationer, hvor rentespændene er steget til næsten ”græsk niveau”.

Historisk har man altid kunnet aflæse vækstperioder ved at kigge på prisudviklingen for de metaller, som bruges i industrien. I mange hundrede år har det været en god indikator for økonomisk aktivitet.

Når verdens store industrikoncerner sætter produktionen i vejret, giver det så stor råvareefterspørgsel, at det meget tydeligt påvirker prisdannelsen. Af figuren fremgår tydeligt, at vi i 2008 og 2009 havde både finansiel og økonomisk krise med lavvækst til følge, ligesom vi i løbet af 2010 havde ”vækstfald”, mens udviklingen på det allerseneste har været meget positiv.

Verdensøkonomien har det faktisk ret godt, og bl.a. kobberpriserne nåede en ”all time high” her i dette efterår. Der er således ingen grund til kortsigtet bekymring for verdensøkonomien. I USA har man set en række ganske positive nøgletal, ligesom den amerikanske centralbank, FED, har besluttet at skyde yderligere 600 mia. USD ind i økonomien i form af en stor pengepolitisk lempelse.

Dette skaber grobund for, at også 2011 økonomisk set bliver et godt år. Den store bilproducent General Motors er blevet børsnoteret efter en vanskelig rekonstruktion i forbindelse med finanskrisen. Børsnoteringen var succesfuld og indbragte 16 mia. USD, hvilket må tages som udtryk for, at der generelt er en pæn forventning til, at selv bilproduktionen i USA igen er på vej fremad.

Irsk rente på græsk niveau
Europa ser imidlertid noget anderledes ud. Tysk økonomi fortsætter sin fremmarch, og den finansielle styrke i Tyskland er imponerende. Hvad angår finansielle reserver, er Tyskland faktisk på højde med en mastodont som Kina.

Til gengæld ser det sløjt ud i Sydeuropa og ikke mindst i Irland. Vi har på det seneste været igennem en veritabel krise på markedet for irske statsobligationer. Som det fremgår af figuren, er de såkaldte rentespænd for statsobligationer i Irland steget til næsten ”græsk niveau”.

I dag kan man betegne irske og græske statsobligationer, som det man i finanssektoren kalder ”junk bonds”, altså obligationer med meget tvivlsom kreditværdighed. Problemerne er langt fra elementære, og der er ingen tvivl om, at de ryster fundamentet for euroen. 

Dette kan man ganske klart se, hvis man vurderer de finansielle balancer i Sydeuropa og Irland. Underskud på såvel statsfinanser og betalingsbalance er i Grækenland omkring 10 procent. I Irland er statsunderskuddet endnu større, til gengæld er betalingsbalanceunderskuddet lidt mindre. Alt i alt må man desværre konkludere, at de to lande har væsentligt større underskudsproblemer, end det vi havde i Danmark i 1979, hvor vi med Knud Heinesens ord stod på ”afgrundens rand”.

Alt dette har finansmarkederne opdaget, og det er årsagen til, at såvel irske som græske statsobligationer giver en rente på mellem 8 og 11 procent p.a. Tyske statsobligationer handles på et renteniveau omkring 3 procent, så der er en betydelig margin til dækning for tabsrisiko.

Rekord stor lånepakke

Hverken Grækenland eller Irland kan inden for nær fremtid få elimineret deres underskud. Det bedste, man kan håbe, er, at underskuddene nedbringes, og at gælden dermed vokser langsommere. Bankerne i de to lande har svært ved at skaffe likviditet i det almindelige marked, og de har måttet ty til låntagning i den europæiske centralbank, ECB.

Den græske og irske stat kan ikke refinansiere statsgælden og har derfor måttet henvende sig til IMF/EU for at opnå tilsagn om lån. I figuren ses, hvor store tal der er tale om. Det er overordentligt store beløb.

Grækenland fik i foråret en lånepakke fra IMF og EU på i alt 190 mia. USD, hvilket er rekord. Grækenland har således overgået lånepakkerne, som blev givet til Sydkorea, Mexico, Brasilien og Argentina. Hvad angår låntagning i den europæiske fælles centralbank, er beløbene lige så alarmerende store.

Irske banker har lånt 121 mia. EUR, mens græske banker har lånt ca. 95 mia. EUR. Som økonom har man næppe forstand på at vurdere den politiske mulighed for at håndtere ”krisen”, men finansielt vil man i EU gøre alt for at få systemet til at hænge sammen.

Man skal gøre sig klart, at det investeringsmæssigt er store risici, og det reelt er fundamentale økonomiske problemer. Indtil videre ser det ud, som om den irske risiko er afværget, ligesom den græske blev afværget i foråret. Det, man imidlertid skal huske, er, at disse løsninger, hvor man giver de pågældende lande yderligere kredit og henstand, ikke er reelle løsninger, men alene er udskydelse af den centrale problemstilling, som består i overforbrug.

Et lyspunkt
Skal man pege på noget positivt, bliver det, at tysk økonomi klarer sig så godt. Den tyske eksport er ligeså stor som den kinesiske eksport. De tyske finansielle reserver vokser konstant, og Tyskland har faktisk mulighed for at ekspandere sin økonomi og blive lokomotivet for Europa og i særdeleshed også euroen.

Om det sker, er svært at vurdere, fordi den tyske sparsommelighed er strukturel. Kun hvis tyskerne sætter forbruget kraftigt op, vil man kunne trække Europa ind i et bedre vækstforløb. Indtil videre kan man glæde sig over, at tysk økonomi fungerer som et anker for euroen og som en finansiel styrke, der i sidste ende sikrer vores fælles kreditværdighed.

Endelig skal man som aktieinvestor huske, at mange europæiske virksomheder sagtens kan klare sig godt de næste ti år i den globale konkurrence. Europas problem er først og fremmest, at vi har velfærdsordninger og offentlige forbrugsmønstre, som kræver mere vækst og opsparing. For aktieinvestorerne gælder det om at sprede risikoen, således at man har betydelige investeringer i europæiske virksomheder, som arbejder globalt.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.