Tryk her for at printe

Maj Invest Update

38. udgave – 20. oktober 2010

Jeppe Christiansen Hvor længe kan det asiatiske økonomiske eventyr fortsætte?

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

De seneste økonomiske nøgletal fra de asiatiske lande, herunder særligt Kina, viser, at den økonomiske vækst igen er på vej frem.

Efter et lille dyk i vækstraterne henover sommeren er den kinesiske økonomi igen tilbage med vækstrater omkring 8-9 procent. I resten af Asien vokser landene ikke helt så hurtigt, men stort set alle asiatiske lande udviser høje vækstrater, og den store indiske økonomi vokser med mere end 8 pct. i 2010. Der er ikke umiddelbart noget, som tyder på, at denne trend ændres væsentligt i de kommende år.

Når vi i Europa og USA ikke er i nærheden af sådanne høje vækstrater, men derimod konstaterer lav vækst, så skyldes det en række forhold. Dels har vi allerede et højt BNP-niveau og kan ikke på samme måde som asiaterne indhente et forspring. Dels har vi en befolkningsvækst, som er gået i stå, og et stigende antal mennesker, der går på pension. Vi er derfor som udgangspunkt bagud på point. Men hertil kommer et måske større problem, nemlig at vi slæber rundt på gammel gæld.

Gammel gæld
Figuren viser en oversigt over, hvor stor gælden er i procent af BNP i en række lande. Som det fremgår af oversigten, ligger Storbritannien og Spanien ligesom Frankrig og Italien højt oppe på listen over lande med stor gæld. Det gør Japan og Sydkorea også, men hovedparten af de asiatiske lande ligger med lavt gældsniveau. Bemærk i øvrigt også, at de såkaldte BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) ligger lavt i tabellen med gældsrater under 200 pct. Bemærk også, at Tyskland og Canada ligger i denne del af tabellen.

I udgangspunktet er der ikke noget negativt ved gældsætning. Det er medvirkende til at skabe økonomisk vækst, at de, der har behov for at investere og forbruge, kan låne af de, som ønsker at spare op. Det betyder også, at lande, hvor gældsætningen er lav, har et vist potentiale for fremtidig vækst.

Figuren viser, at de lande, der har størst vækstpotentiale, er BRIK-landene, derefter Tyskland og USA, og de mest vækstbegrænsede lande i de næste 5 år er de, der er øverst i tabellen. Med andre ord må vi endnu engang konstatere, at de økonomiske vækstudsigter for Europa og Japan ikke er synderligt positive. Dansk økonomi er relativt godt placeret med lav offentlige gæld og nærhed til Tyskland og Sverige, som er to af de lande, som i denne sammenhæng klarer sig godt.

Asienkrisen gav styrke
Årsagen til, at BRIK-landene og en lang række asiatiske økonomier har den økonomiske styrke, er, at deres konkurrenceevne er meget stærk. Siden den asiatiske finanskrise i 1998 har denne region gennemført tilpasninger, som har styrket økonomierne.

Asienkrisen førte med sig, at de fleste lande i regionen fik nedskrevet deres valutaer kraftigt. I Asien har man sidenhen ført en forsigtig, man kunne næsten kalde det tysk, økonomisk politik med fokus på opsparing, investering og fastholdelse af en stærk konkurrenceevne. Det har givet Asien et solidt konkurrenceevneforspring, som fortsat eksisterer, og som formentlig vil påvirke udviklingen i de næste mange år. Af grafen fremgår, at de sammenvægtede valutaer for 7 asiatiske lande fortsat er 25 pct. lavere, end de var i 1995. Det giver stor konkurrencekraft.

Millioner køber lokalt
Det har også betydet, at den store vækst i Kina har været en fordel for de lande i Asien, som ligger tæt på det kinesiske marked. I Kina har man investeret enorme beløb de sidste 20 år, bl.a. fordi stort set alle europæiske og amerikanske koncerner har flyttet deres produktion til Kina. Dette har skabt investeringer i Kina og en høj aktivitet, fordi de mange fabrikker i Kina ansætter millioner af mennesker, som uddannes, tjener penge og sætter gang i økonomien. Væksten spredes fra Kina til resten af Asien, fordi de kinesiske forbrugere og virksomheder først og fremmest køber varer og produktionskomponenter fra andre asiatiske virksomheder.

Skæv kinesisk import
Eksporten til Kina har de sidste 10 år haft en stor skævhed. De asiatiske lande eksporterede for 100 mia. USD til Kina i 1999. I dag eksporterer de årligt for 600 mia. USD og har således fået en stigende markedsandel i Kina.

Dette skal sammenlignes med EU-landene, hvis eksport til Kina kun er steget fra 74 mia. USD til 128 mia. USD, og med Nordamerika, hvis eksport til Kina er steget fra 21 mia. USD til 89 mia. USD. Det betyder meget klart, at det kinesiske væksteventyr er til fordel for de asiatiske lande, som figuren illustrerer.

Det betyder også, at BNP-vækstraterne i de asiatiske økonomier drives meget kraftigt frem.

I figuren er vist, hvor stor en andel, eksporten til Kina udgør af en række landes BNP. Som det fremgår, er særligt fire lande i Asien helt afhængig af Kina. Det drejer sig om Taiwan, Sydkorea, Malaysia og Thailand, hvor i gennemsnit 10 pct. af al økonomisk aktivitet består af produktion af eksportvarer til det store kinesiske marked.

Valutareserver er fremtidig vækst
Når man påtænker, hvor store valutareserver der er opbygget i Asien, må man konstatere, at disse lande har en økonomisk soliditet, som gør det muligt for dem at føre en økonomisk ekspansiv politik. De kan øge gældsætningen og kreditgivningen væsentligt fra det nuværende niveau, og på den måde vil Asien kunne vokse i flere år, før de møder en egentlig vækstbarriere. Den første fase af Asiens væksteventyr fra 1998 og frem til i dag har givet en betydelig eksportdrevet vækst, og nu står man formentlig over for anden fase, som betyder en konsolidering af vækstraterne på et fortsat højt niveau, bl.a. drevet af offentlige investeringer og privatforbrug.

Invester i Kina udenfor Kina
Det betyder ikke nødvendigvis, at aktiekurserne på asiatiske virksomheder kommer til at stige mere end andre aktier. Man skal huske, at en stor del af de nævnte forventninger allerede er aflejret i kursniveauerne for mange asiatiske aktier. Der er derfor grund til at tro, at det i lige så høj grad er globale virksomheder, som kommer til at nyde godt af denne udvikling. De virksomheder, som formår at placere sig godt på de asiatiske markeder, vil formentlig blive vinderne. Mange af dem findes både i USA og Europa.


Jeppe Christiansen Kina overhaler Japans BNP

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Inden for den sidste måned er der indtruffet to finansielle begivenheder, som det er værd at hæfte sig ved. I september måned overhalede kinesisk økonomi den japanske, og senere samme måned greb den japanske centralbank ind i valutamarkedet ved at købe store mængder dollar for at svække den japanske valuta.

Bruttonationalproduktet i Kina er nu større end det tilsvarende bruttonationalprodukt i Japan. Det er måske ikke i sig selv overraskende, at et land med mere end 1 mia. indbyggere producerer mere end et land med lidt over 100 mio. indbyggere, men det er værd at hæfte sig ved den hastighed, hvormed kinesisk økonomi har indhentet den Japanske.

Mirakel på 20 år
For 20 år siden udgjorde Kinas økonomi en brøkdel af den japanske, og ganske få økonomer ville tro, at det kunne lade sig gøre for Kina at indhente Japan. Nu er det sket, og forklaringen falder i to dele. Japansk økonomi er gået helt i stå, og det er lykkedes Kina at igangsætte et sandt eksporteventyr, som over en årrække har trukket økonomien op.

Forklaringen på den kinesiske succes er bl.a., at landets virksomheder er konkurrencedygtige. Kina har fastholdt sin valuta på et lavt niveau, og samtidig har man ved at satse på investeringer og uddannelse sikret en høj produktivitet. Konsekvensen af den kinesiske succes vil derfor nødvendigvis også blive, at deres valuta skal stige i værdi.

Kineserne fastholder fortsat deres valuta på et lavt (billigt) niveau. Dette vil de blive nødt til at ændre på, og for tiden er det et af de store emner i den internationale finansielle verden. Hvornår og hvordan vil kineserne håndtere den store valutariske uligevægt, der er. Når man har en billig valuta, betyder det, at kapitalen strømmer ind i landet, og valutareserven vokser. Denne proces må nødvendigvis tilpasses inden for de næste fem år, og man kan derfor godt regne med, at den kinesiske valuta kommer til at stige 50-100 pct. i værdi.

Alderen tynger
Det modsatte gør sig gældende for japanerne. Årsagen til den japanske stagnation er, at eksporten er gået i stå, og at den japanske konkurrenceevne er faldet tilbage. Siden 1993 er økonomien mere eller mindre stagneret. Dette har de sidste 15 år haft som konsekvens, at japanerne har forsøgt alle former for økonomisk politik, som kunne fremme væksten. Man har gennemført store finanspolitiske vækstpakker, man har lempet pengepolitikken, således at renteniveauet i dag er tæt på nul, og man har på det allerseneste, som noget nyt, forsøgt at presse den japanske valutakurs ned, således at man herved kunne styrke den japanske konkurrenceevne.

Ingen af midlerne virker tilsyneladende. Problemstillingen er måske, at den demokratiske udvikling (aldringen) i Japan gør, at væksten næsten automatisk går i stå. Privatforbruget i Japan vokser ikke, fordi japanerne sparer op til alderdommen. Indvandringen er lav, og antallet af børnefødsler er faldende. Det er med andre ord en økonomi, som har svært ved at vokse af helt fundamentale grunde. På den baggrund må man forvente, at den udvikling, vi har set de sidste 10 år, fortsætter, og det varer formentlig ikke så mange år, før Kinas økonomi er dobbelt så stor som Japans.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.