Tryk her for at printe

Maj Invest Update

34. udgave – 14. juni 2010

Jeppe Christiansen Er verdensøkonomien på vej mod double dip?

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

De finansielle markeder er igen præget af en betydelig usikkerhed. For 12 dage siden kom der nye tal fra kinesisk økonomi, som viste, at vækstraten de sidste måneder har været aftagende. Samtidig kom der beskæftigelsestal fra USA, som viste, at der i maj måned var skabt 430.000 nye job, men kun en lille del, ca. 40.000, var skabt i den private sektor. Begge disse talserier har givet anledning til bekymring blandt aktieinvestorer, og vi så et stort fald på den amerikanske børs sidste fredag på knap 4 procent. Spørgsmålet er selvfølgelig nu, om dette er en nye trend, der skal give anledning til, at man genovervejer sine investeringsstrategier.

Hvis man trækker linjen tilbage de sidste 12 måneder, er der næppe grund til at være specielt bekymret. Den amerikanske vækst er kommet op på et fornuftigt niveau omkring 3-4 procent p.a. Inden for de sidste 12 måneder er der sket en generel forbedring i amerikansk erhvervsklima. Hvis man kigger på beskæftigelsesudviklingen for de første 5 måneder af 2010, vil man også se, at der i USA er skabt 1 mio. nye job, hvoraf de 500.000 er skabt i den private sektor. Med andre ord en solid økonomisk fremgang i forhold til 2009.

Kinesisk økonomi er måske inde i en lille svaghedsperiode, men det skal forstås på den måde, at vækstraten formentlig er faldet fra et niveau omkring 10 procent til de nuværende 8 procent. Altså stadig solid fremgang i Kina og Asien.

Jeg besøgte i sidste uge en række større amerikanske virksomheder, og alle uden undtagelse meldte om stor ordreindgang, interesse for nyinvesteringer og generelt, hvad man kalder, positivt ”outlook” for de næste tre måneder. Eneste grund til lidt forsigtighed er, at de store amerikanske koncerner ikke ønsker at udtale sig om mere end højst tre måneder frem i tiden.

I de to første figurer er vist henholdsvis beskæftigelsesudviklingen i USA, det såkaldte non-farm payrolls, samt det kinesiske indeks for de store virksomheders indkøb. Begge talserier signalerer positiv vækst.

Ny global dynamik
For at få et bedre overblik over den nuværende globale situation, kan det være hensigtsmæssigt at vurdere, hvor langt de enkelte lande er kommet i den økonomiske genopretning i forhold til finanskrisen. Tabellen vises et indeks for det nuværende BNP i en række lande sammenlignet med BNP i sommeren 2008, altså før finanskrisen. Det er bemærkelsesværdigt, at mange lande faktisk i juni 2010 har et BNP, der er væsentligt højere end det tilsvarende tal før finanskrisen. Kina og Indien er de lysende stjerner med BNP-niveauer ca. 15 procent højere end det højeste tidspunkt før finanskrisen.

I den anden ende af skalaen ligger lande som Irland, Grækenland, Ukraine mv., som har BNP-niveauer ca. 10 procent under niveauet før finanskrisen. Generelt kan man opdele verden i tre zoner: rød, orange og grøn, og dermed illustrere, hvordan landene har klaret sig efter finanskrisens start. Det bemærkelsesværdige er, at stort set alle asiatiske lande i dag har et BNP-niveau, der ligger højere end det, de havde før finanskrisen brød ud. De har altså helt genvundet den økonomiske og finansielle styrke.

I midterzonen har vi USA, Japan og en række lande, som er tæt på at nå op på før-krise-niveauet. USA ligger faktisk i dag med et BNP præcis som før finanskrisen og har således genvundet den økonomiske styrke.

Sværere ser det ud for hovedparten af landene i Europa, som næsten alle ligger i rød zone. Sydeuropa har store gældsproblemer og svært ved at få økonomierne i gang. Særligt Spanien og Grækenland, men også Irland, Storbritannien og dele af Østeuropa, har problemer med at få deres økonomi i gang igen og har alle et BNP-niveau noget under det før finanskrisen. Også Danmark ligger i denne gruppe. Danmarks BNP ligger i juni 2010 ca. 5 procent under det, vi havde før finanskrisen. Vi er bestemt ikke gennem genopretningen.

Asien får størst fordel af global fremgang
Der er ingen tvivl om, at den konkurrenceevne, som stort set alle asiatiske lande har i dag, giver dem mulighed for at få en større del af den fremtidige vækst. De fleste asiatiske lande har relativt billige valutaer, fordi de alle var udsat for store devalueringer i forbindelse med Asienkrisen i 1997. Det har medført, at de pågældende lande har opnået en stor konkurrencekraft, fordi de også i de sidste 10 år har investeret massivt i infrastruktur, uddannelse, industrianlæg mv.

Det er svært for Europa at konkurrere med Asien, og det er derfor de asiatiske lande, der særligt drager fordel af den globale økonomiske fremgang, fordi de ”får den største del” af efterspørgslen. Det kan man også gense på aktiemarkederne, fordi det netop er de asiatiske aktier, der fortsætter fremgangen. Figuren viser verdens 500 største aktier samt hvor mange af disse selskaber, der kommer fra emerging markets-lande, dvs. Kina, Indien osv. Som det fremgår, er der blandt verdens 500 største selskaber i dag 119 selskaber fra emerging markets. For 10 år siden var dette tal kun 26.

Europa må genoverveje sin erhvervsstrategi
Man kan altså konkludere, at emerging markets, særligt Asien, har gennemført et tigerspring. De har i stort omfang indhentet Europa og USA, hvad angår produktkvalitet, effektivitet mv. De er også dygtige til at tjene penge og produktudvikle, så der er ingen tvivl om, at de europæiske lande, herunder Danmark, har behov for at genoverveje erhvervsstrategierne. Lidt forenklet sagt kan man sige, at vi skal arbejde hårdere og mere effektivt, spare mere op og investere mere, hvis vi skal kunne følge udviklingen i emerging markets.

Nu er der ingen grund til at blive bekymret eller deprimeret over denne udvikling, for den rummer også mange muligheder fremadrettet. De sidste måneder er euroen faldet med 15 procent, hvilket skaber en stor europæisk styrkelse af konkurrenceevnen. I Asien vokser markederne kraftigt, og der er god mulighed for, at danske eksportvirksomheder kan etablere sig og sælge varer til de asiatiske forbrugere, der stormer frem i disse år og formentlig vil have endnu mere købelyst de næste 10 år. Det er således først og fremmest en positiv udvikling.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.