Tryk her for at printe

Maj Invest Update

32. udgave – 4. maj 2010

Jeppe Christiansen Sydeuropa i krise

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Den globale økonomi kan bedst analyseres og forstås ved at skelne mellem den langsigtede strukturelle udvikling og den kortsigtede konjunkturbestemte udvikling.

Hvis vi starter med den strukturelle udvikling, så oplevede vi i 1990’erne, at emerging markets kom i finansiel krise. Stor investeringsiver og forbrugslyst skabte balanceproblemer og gældsætning i mange emerging markets-lande. Det gav sig udslag i Asienkrisen og Ruslandskrisen, hvor en række lande faldt økonomisk sammen og efterfølgende gennemførte massive devalueringer. De store investorer i EU og USA havde ikke tillid til, at emerging markets-landene havde en tilstrækkelig solvens og balance i deres opbygning af landenes økonomier. Landene var for gældsatte, og det gav anledning til sammenbruddet. Efterfølgende skabte de samme lande en kolossal konkurrencekraft ved at devaluere, og de påbegyndte en helt ny opsparingsbaseret strategi. 

I dag er de mest velkonsoliderede lande faktisk beliggende i emerging markets med Kina, Sydkorea, Taiwan og Brasilien i spidsen.

Det strukturelle problem er flyttet til Europa og USA, hvor boligbobler, gældsætning og stærkt stigende forbrug har forrykket balancen således, at vi i dag har meget gæld og beskedne reserver. Storbritannien og USA har flydende valutaer og har oplevet devaluering af pund og dollar. Som følge deraf har de fået en noget bedre konkurrenceevne de seneste 3 år. Tyskland har ikke haft boligbobler og gældsætning og klarer sig derfor også godt. Tilbage står, at Sydeuropa har størstedelen af den strukturelle udfordring, fordi gældsætningen ikke er bremset, og fordi landene kom ind i euroen uden at have en produktivitet, der kunne understøtte den stærke valuta, de er blevet medlem af. Der er ingen grund til at tro, at det på kort sigt får den globale økonomi til at bryde sammen, men det vil være et tema, der vil blive dominerende i flere år. Det vil også betyde, at europæiske investorer får det lidt svært i nogle år.

Ser vi på det mere kortsigtede konjunkturbillede, er situationen fortsat gunstig. Vi har som følge af massive rentelempelser, både i emerging markets og den vestlige verden, se figuren herover, oplevet en stærkt stigende BNP-vækst i første kvartal 2010. Den globale vækstrate vil i år nå op på mere end 4 %, og man kan konkludere, at den økonomiske politik virker. Det har særligt givet anledning til en kraftig rebound i USA, hvor privatforbruget igen vokser med 5 % p.a., og hvor den amerikanske industri er begyndt at investere igen. Det sker bl.a. fordi USA's konkurrenceevne er forbedret i kraft af det dollarfald, der er sket over de sidste 5 år. Amerikansk økonomi er på vej frem, se figuren til højre. Det er dog særligt Asien og Kina, der får glæde af denne fremgang. Når den amerikanske forbruger igen øger sit privatforbrug, er det fortrinsvist importvarer fra Asien, der efterspørges. Derfor får Kina en ny vækstimpuls, og det er også baggrunden for, at vækstraten i Kina er kommet op på mere end 10 % igen. Mekanismen i Asien er den simple, at når kineserne igen får gang i eksportmaskinen, så skaber det indkomst og efterspørgsel i Kina, som vil føre til, at de kinesiske virksomheder og forbrugere køber mere. Men kineserne køber først og fremmest halvfabrikata og forbrugsvarer i Asien, og derfor oplever Taiwan, Sydkorea, Malaysia, Thailand og også Japan stor fremgang. Som det fremgår af figuren herunder, er disse landes eksport til Kina selve årsagen til den store fremgang.

Taiwan har en eksport til det kinesiske marked, der svarer til næsten 20 % af Taiwansk BNP. Det samme gælder Sydkorea og de øvrige lande. Med andre ord: Kina trækker Asien med op. Samtidig betyder den stigende vækst, at erhvervslivets investeringer igen begynder at tage fart. Investeringsgoder produceres typisk i de udviklede lande. Når kineserne og inderne samt andre udviklingslande øger deres investeringstakt, så importerer de rigtig meget kapitaludstyr fra Vesteuropa, Japan og USA. Her falder det særligt i øjnene, at Tyskland drager fordel af det. Tysk industris konkurrenceevne er meget stærk, og gennem de sidste 10 år har Tysklands enhedslønomkostninger (konkurrenceevne) udviklet sig langt mere gunstigt end resten af Europas. Af figuren herunder fremgår, at Tyskland har forbedret sin konkurrenceevne i forhold til Spanien, Italien og Grækenland med ca. 20 % over de sidste 8 år. I Europa er det derfor Tyskland, der får den store fordel af den fornyede globale vækst.

Dette er for så vidt ikke nogen stor overraskelse, idet vi jo de sidste 3 uger har kunnet se, hvilke gældsproblemer man slås med i Sydeuropa og i Grækenland i særdeleshed. Gældsproblemerne er meget svære at løse, for de er en del af et langsigtet strukturelt problem, som har sin rod i en dårlig konkurrenceevne. Sydeuropa, og i særlig grad Grækenland, har ganske enkelt ikke kunnet holde omkostningerne i ro, efter de blev medlem af euroen. Tidligere blev det kompenseret ved, at deres valuta faldt i værdi, men nu har de en dyr euro, høje omkostninger og stort forbrug. Grækenland er i den sammenhæng et lidt håbløst tilfælde. Der var en årsag til, at Grækenland aldrig blev medlem af det gamle EMS-valutasamarbejde. Den græske valuta faldt med mere end 80 % i løbet af 1980’erne og 1990’erne, se figuren herunder, fordi græsk produktivitet simpelthen ikke kunne følge med resten af Europa, og i særdeleshed ikke Tyskland. Nu er grækerne medlem af euroen, uden de reelt har den produktivitet, der er forudsætningen for medlemskabet. Næsten det samme problem har en række andre sydeuropæiske lande, og man må derfor desværre forvente, at lavvækst og recession er de temaer, der kommer til at præge den sydeuropæiske region de næste mange år. Eneste middel mod dette er store udgiftsbesparelser og tilbageholdenhed i lønudvikling mv. En god gammeldags kartoffelkur i sin hårdeste variant er nok det, der er brug for. Imens vil resten af verden vokse videre med fokus på Asien og USA, der i kraft af en større dynamik formår at komme ud af problemerne. 

 


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.