Tryk her for at printe

Maj Invest Update

30. udgave – 30. marts 2010

Jeppe Christiansen Global økonomi på vej frem

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Udviklingen i global økonomisk vækst er for tiden overraskende stærk. Meget tyder på, at global økonomi i 2010 vil vokse knap 4 %. De seneste månedlige tal for global vækst opgjort af det store amerikanske finanshus Bridgewater viser et vækstniveau på ca. 5 % i de seneste måneder.

Tal fra IMF viser tilsvarende forventede vækstrater på mellem 3 % og 4 % for de store lande i gennemsnit. Europa halter langt bagefter, og de regionale forskelle ser på den baggrund ud til at være større end før finanskrisen. De asiatiske lande har fået massiv eksportfremgang de sidste seks måneder, hvilket i sidste ende understreger, at amerikansk økonomi igen er kommet i omdrejninger. Det er igen den amerikanske forbruger, der udgør det stabiliserende element for den globale efterspørgsel. I figuren her er vist Bridgewaters seneste vækstskøn.

I forhold til tidligere oplever man på aktiemarkedet en helt ny tendens. De store it-virksomheder er blevet en slags valueaktier. De fleste amerikanske it-virksomheder har meget stærk indtjeningsfremgang og akkumulerer i øvrigt meget store overskud. Af figuren herunder fremgår, hvor store likviditetsreserver de førende amerikanske it-virksomheder har på deres balance. Som det fremgår, er det massive overskud, der akkumuleres i såvel Microsoft som Apple, Google, Intel m.fl. Store teknologiaktier klarer krisen usædvanligt godt, og da de samtidig handles til væsentligt lavere priser end under den it-boble, vi havde for 10 år siden, kan man næsten konkludere, at de er på vej til at blive stabile valueaktier.

I figuren her er vist, hvor store it-virksomhederne er blevet. Som det ses, er verdens to mest værdifulde aktier stadigvæk olieselskaberne Exxonmobil og PetroChina. På ranglisten ser vi dog de store it-koncerner komme højere og højere op på skalaen. Microsoft ligger som nummer 3, Apple nummer 8, og Google nummer 21. Går man videre i rækken, ser man også, at såvel Amazon som eBay og Yahoo er rykket mange pladser op og blevet til store velindtjenende virksomheder. Amazon er måske den virksomhed, der har overrasket mest med en massiv fremgang i internetbaseret handel. Det er på ingen måde en valueaktie, idet den handles til meget høje PE-multipler.

Det er i øvrigt også bemærkelsesværdigt, at de fremmeste it-virksomheder, næsten uden undtagelse, er amerikanske. Det er muligt, at USA’s finanssektor har været centrum for finanskrisen og stedet, hvor risikotagningen gik helt over gevind, men USA er også stedet, hvor erhvervslivet har en innovationsevne og dynamik som få andre steder i verden. De stærkeste it-virksomheder og de mest innovative er alle amerikanske med Apple, Google og Amazon i spidsen.

Udviklingen i Kina er i stigende fokus. Det kinesiske aktiemarked er det sted, hvor vækst-forventningerne er størst, og hvor det i dag er umuligt at finde valueaktier. Næsten alle aktier i Kina drives af en optimisme, der grænser til det useriøse. Den kendte investor Anthony Bolton fra Fidelitys europæiske team er netop flyttet til Hong Kong for at starte en ny kinesisk aktiefond. Efter kort tid i Hong Kong var der interview med ham i Financial Times, hvor han udtalte: ”The number coming to invest here and the number of good investments are completely out of synch.” Med andre ord er der en begejstring omkring kinesiske aktier, som er uden reelt grundlag og baseret på fremskrivninger af Kinas økonomi de næste 25 år. Alle, der har beskæftiget sig med makroøkonomi, ved, at det er meget svært at sige noget begavet om udviklingen så langt frem i tiden. Som aktieinvestor ved man også, at der historisk set ikke har været sammenhæng mellem aktiekursernes udvikling og et lands økonomiske vækst. Kina kan sagtens blive økonomisk supermagt de næste 25 år, uden det nødvendigvis giver noget godt resultat for dem, der køber kinesiske aktier.

Ikke desto mindre går det godt i Kina, særligt med eksporten. Som det fremgår af figuren her, er Kinas eksport igen kommet i højt gear, og man konstaterer nu vækstrater på op imod 50 % i eksporten, målt over de sidste måneder, sammenlignet med en negativ vækst på næsten 30 % under finanskrisen. Eksporteventyret er vendt tilbage, bl.a. fordi den kinesiske valuta fortsat er voldsomt undervurderet. En stærk kinesisk konkurrenceevne og det faktum, at det amerikanske marked igen vokser, er den stærke kombination, som lige nu giver en kraftig saltvandsindsprøjtning til kinesisk økonomi. Man skal dog huske, at Kina er en delvist eksportdrevet økonomi, og at det kinesiske privatforbrug stadig har en størrelse, der svarer til Frankrigs privatforbrug, eller med andre ord svarer til mindre end 3 % af verdens samlede efterspørgsel. Det er derfor ikke korrekt, når nogen hævder, at kinesisk økonomi kan trække resten af verden i gang. Kinas økonomi klarer sig godt pga. statslig efterspørgsel, og fordi det helt store marked i verdensøkonomien, nemlig det amerikanske, er kommet i omdrejninger igen.

Det er positivt for verdensøkonomien, og det er også rigtigt godt for alle de europæiske og danske eksportorienterede virksomheder, som de kommende 1-2 år vil opleve, at næsten alle eksportmarkeder er i klar fremgang. På den baggrund kan man på den korte bane være rimeligt optimistisk, hvad angår vækstraten i global økonomi. Det vil afspejle sig i aktiemarkedet, på den måde at særligt valueaktier i de kommende 12 måneder vil klare sig godt.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.