Tryk her for at printe

Maj Invest Update

19. udgave – 14. september 2009

Jeppe Christiansen Status på finanskrisen et år efter Lehmans krak

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

I lørdags var det et-årsdagen for Lehman Brothers krak. For et år siden stod det klart, at en af verdens største investeringsbanker Lehman Brothers i New York ville gå konkurs. Ingen, end ikke den amerikanske centralbank, var villig til at spænde et sikkerhedsnet ud under Lehman Brothers, der via gældsætning var kommet i akut likviditetsmangel.

Dette skete i weekenden, og mandag morgen blev det meddelt børsmarkedet, at Lehman Brothers var gået i betalingsstandsning, hvilket udløste en bølge af finansielle kriser. Resten af historien er velkendt. Inden for kort tid blev det besluttet i en lang række store industrilande, at statskasserne skulle garantere for likviditet og solvens i alle væsentlige banker. For at redde finanssystemet blev det nødvendigt med omfattende statsindgreb, og i USA og Storbritannien blev indgrebene så omfattende, at de væsentligste banker, herunder Citigroup og Royal Bank of Scotland, reelt blev nationaliseret.

Det betød, at finanssektoren overlevede, og at vores internationale betalingskort fortsat kan bruges.

Det har ikke betydet, at risikoen er elimineret. Finanskrisen er overstået, fordi staterne nu er garanter for banksystemerne i alle væsentlige lande. Dermed er risikoen flyttet, og lidt populært sagt kigger man nu på, om garanterne (statskasserne) er stærke nok til at kunne stå ved de udstedte garantier. Det er ikke nødvendigvis klart, at stater vil kunne finansiere sådanne garantier. På Island er der tale om en slags statsbankerot. Dette kan også ske andre steder, og som følge deraf er en lang række statsobligationer i mindre kreditværdige lande blevet handlet ned i kurs det sidste år.

Det værste ligger bag os
Finanssektoren kan ikke gå ned på samme måde én gang til, fordi der er den omtalte statsgaranti. Næste gang vi får en aktiemarkedsrystelse, vil den derfor blive langt mildere. Som langsigtet aktieinvestor har man derfor ikke noget at frygte, på nær at man ved at købe aktier i dag går glip af muligheden for måske at købe billigere om et halvt år.

Figuren viser baggrunden for finanskrisen. Grafen illustrerer prisudviklingen på amerikanske boliger, og som det fremgår, har der været tale om en boble i boligpriserne, som er punkteret. Problemerne er opstået, fordi rigtig mange husejere belånte deres huse ”helt op til skorstenen”, og mange endda gjorde det på det tidspunkt, hvor huspriserne toppede. Et efterfølgende prisfald har udhulet pantværdien i banksystemet og skabt finanskrisen. En del af forklaringen har selvfølgelig også været innovation af nye låneprodukter, som har været både useriøse og uden reel sikkerhed. Dette har bidraget til at gøre krisen værre og til at skabe et egentligt tillidsproblem i finanssektoren.

Finanskrisens effekt på realøkonomien kender vi. I første omgang faldt vækstraterne i de fleste store lande til niveauer mellem -2 % og -6 %. Dette er nu overstået, og vi er på vej mod en ny stabiliseret verdensøkonomi med gennemsnitlige vækstrater omkring 2 % i de fleste store lande og noget højere i Kina og Indien.

De væsentligste konsekvenser af finanskrisen er deflation og lave renter i meget lang tid, og dernæst en mindre risikovillighed og mindre overskudsgrad i det private erhvervsliv. Det betyder, at statskasserne i stigende omfang skal være med til at sikre væksten og med til at løbe større risici end tidligere. Staternes involvering bliver central, og heldigvis er der international enighed om, at dette er nødvendigt, og at det bør ske på en koordineret måde, hvilket det seneste G20-møde var en understregning af. Der er stor enighed mellem USA, Europa og Asien om, at stabilisering af den økonomiske vækst og sikkerhed bag finanssystemet er noget, alle har en fælles interesse i.

Desværre er deflation og tilbageholdende risikovillighed meget svært at dæmme op for. Økonomer, herunder flere kendte nobelpristagere inden for økonomi, har i årevis beskæftiget sig med, hvordan japansk økonomi kunne kickstartes. Japan har nemlig prøvet en deflationsproces, endda med udgangspunkt i en japansk aktie- og boligboble, der var endnu større end den, vi netop har oplevet. Japanerne har efterfølgende haft lav vækst og vigende aktiekurser i mange år, uanset at de har fastholdt renteniveauet tæt på nul.

Minus-rente i Sverige
I den vestlige verden søger man i disse måneder med lys og lygte efter instrumenter til at genskabe væksten, evt. blot fastholde de nuværende relativt beskedne vækstrater. I Sverige har man som det første land nogensinde sat en af nationalbankens renter ned til -0,25 %. Hvis de svenske banker sætter penge i Riksbanken, vil de, når de igen hæver pengene, få et fradrag på 0,25 %. Man ønsker mere aktivitet i den private sektor og håber, dette sker, når man straffer bankerne ved at lade likviditet stå ubrugt på en konto.

Kina
I Kina er det lykkedes at genskabe den økonomiske vækst på 8 % p.a., som man havde før finanskrisen. Under krisen var kinesisk økonomi periodevist ”nede”, fordi vækstraten var faldet til omkring 2 % p.a. i januar 2009. Dette problem er nu løst, ved at kineserne har sat ufatteligt mange store offentlige investeringer i gang. Det har stor beskæftigelseseffekt i Kina og skaber også indkomst og forbrug samt i øvrigt import af råvarer. Det er med til at stabilisere verdens råvaremarkeder, fordi kineserne igen køber stål og mineraler i stort omfang til brug for deres mange infrastrukturprojekter. Det er ikke sikkert, det på lang sigt er nogen særlig gode investeringer, fordi afkastet formentlig er beskedent, når man sætter så enorme investeringer i gang. Mange motorveje med lille trafik skaber ikke nødvendigvis nogen langsigtet høj vækst.

Et andet træk fra den kinesiske stat har været, at man har motiveret de statsligt styrede kinesiske banker til at øge udlånet til de kinesiske virksomheder. Udlånsvæksten nærmer sig 40 %, som det fremgår af figuren, og dette har også givet en stor vækstimpuls til kinesisk økonomi.

Dette får mange til at tale om, at Kina kan trække verdensøkonomien i gang igen. Det kommer til at knibe med denne optimisme, fordi det eneste, der reelt kan hjælpe resten af verden, er, hvis kineserne importerer noget mere fra Europa og USA. Kun derved vil der være en positiv vækstimpuls til resten af verden. Så længe kineserne mest importerer råvarer og bygger motorveje eller fabrikker, vil det ikke hjælpe resten af verden, men det vil være godt for Kina. 

I figuren har jeg vist, hvad det langsigtede globale problem egentlig består i. Hvis man ser på forbrugsandelene i de store lande i verden, vil man opdage, at landene i Asien ganske enkelt forbruger for lidt. Asiaterne sparer op og køber ikke nok forbrugsvarer i Europa og USA. Der er tale om en slags one-way-handel, hvor asiatiske lande (samt Tyskland) producerer meget, eksporterer meget og sparere meget op. Først engang i fremtiden, når disse lande aktivt bruger den overskydende kapital, vil der blive skabt en balanceret vækst i verden. Vi kommer derfor til at vente, måske 5 år eller mere, på at markedskræfterne langsomt skaber denne balance. Indtil da vil vi opleve, at den globale vækst fortsætter på et relativt beskedent niveau (2%).

Konklusion
Som investor kommer man til at vælge mellem at investere i obligationer med stabil lav rente eller investere i aktier med beskedent kurspotentiale. Under alle omstændigheder skal vi vænne os til lave afkast på vores værdipapirer, fordi disse afkast på lang sigt ikke kan være meget større, end den vækst økonomien skaber. ”Krisen” består derfor først og fremmest i, at vi skal vænne os til lavere vækstrater, lavere afkast og dermed også lavere formueværdier. Det er jo ikke nødvendigvis noget stort problem, fordi vi i Europa og USA har velstandsniveauer, der rent faktisk er høje. Det gør ikke noget, at vi periodevis opererer med lav vækst. Måske kan man endda benytte ventetiden til andre fornuftige formål, herunder ikke mindst at investere inden for klima- og energiområdet, hvor vi jo ved, at der på sigt skal skabes alternativ til den fossile energi. Klima- og miljøinvesteringer er logiske i forsøget på at fastholde vækstraterne på et nogenlunde niveau. Investeringsmæssigt giver det en lang række spændende muligheder med attraktive ”grønne” afkast.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.