Tryk her for at printe

Maj Invest Update

17. udgave – 25. august 2009

Jeppe Christiansen Den omvendte verden

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Finanskrisen, som kulminerede i september 2008, har givet anledning til en global økonomisk krise. Hvis man skal vurdere forløbet, et år efter krisen startede, er der en række forhold, som peger i positiv retning, men også skyer i horisonten.

Det finansielle system er blevet reddet og har vist en modstandskraft, som særligt de sidste tre måneder har været stærkere, end mange troede. Renterne er kommet ned, og aktiemarkederne er blevet stabiliseret på baggrund af redningspakkerne. 

Den økonomiske krise er fortsat et tema. Der er grund til at tro, at det værste er overstået, og væksten i amerikansk økonomi peger igen opad. Det samme gør sig gældende i Centraleuropa og Asien. Årsagen er dels de store rentenedsættelser, der har en positiv effekt, men også de finanspolitiske pakker, herunder skattelettelser og store infrastrukturprojekter, har hjulpet. I Kina, USA, Tyskland, Japan og Storbritannien har lempelserne i den økonomiske politik været de største siden 2. verdenskrig.

Tilbage står imidlertid to problemer, som er svære at rokke ved. For det første er der på global basis en meget stor kapacitet inden for alle former for vareproduktion. Det betyder, at udbuddet er stort. På grund af den svage efterspørgsel har vi et nedadgående prispres, også kaldet deflation. Det er på sigt et alvorligt problem, fordi det betyder, at rentenedsættelserne ikke bliver så effektive.

Hvis inflationen er nul, har virksomhederne ingen forventninger om stigende priser, og derfor er deres tilskyndelse til igangsættelse af ny investering og produktion begrænset, også selvom renteniveauet er lavt.

Deflation er noget af det eneste, man økonomisk politisk ikke kan håndtere. Den rigtige løsning på deflation er i virkeligheden negative renter, men som bekendt kan det ikke lade sig gøre at operere med negative renter, fordi borgerne blot vil beholde pengene hjemme under hovedpuden og dermed undgå den negative rente. Deflation var også det store problem i 1930’erne, og det har været det helt store problem i Japan i 1990’erne. Vi får ikke så alvorlig en situation i de kommende år, men deflation er svær at håndtere. Problemstillingen er aktuel, hvilket fremgår af figuren til højre, hvor det ses, at alle væsentlige lande præges af lav og faldende inflation. Den gode nyhed er, at vi formentlig bliver ved at have lave renter, mens den dårlige nyhed er, at politikerne har svært ved at holde den økonomiske vækst oppe under lavinflation.

Det andet globale tema, som vil præge de næste år, er, at valutareserverne og opsparingen i stigende grad ophobes i Japan og Tyskland samt de nye vækstlande, særligt Kina. Konsekvensen er, at disse lande sætter global økonomi lidt i stå, fordi de ikke forbruger nok. Der er mangel på global efterspørgsel, fordi overskuddene ophobes der, hvor forbrugstilbøjeligheden er lav. Der er global overopsparing.

Hidtil har dette problem ikke været så synligt, fordi særligt amerikanerne, briterne og spanierne har haft et kæmpe overforbrug og kompenseret for andre landes store opsparing. Men i takt med at mange vestlige lande er fanget i en gældsfælde, hvor befolkningerne har stor gæld og begynder at spare mere op, vil disse lande nedsætte forbruget.

Den eneste redning er, at de lande, der har stor opsparing, bruger noget mere. Men her har vi udfordringen, fordi man i både Kina, Taiwan, Japan og Tyskland ikke ser nogen rigtig stigning i privatforbruget. I figuren her har jeg vist de globale valutareserver, og som det fremgår, er billedet de sidste 10 år ændret fuldstændig.

For 10 år siden var det Europa og USA, der stod for opbygning af de finansielle reserver i verden. Dette er nu ændret, og hovedparten af de finansielle reserver ligger i de nye vækstlande, Kina og Japan. Den globale udfordring består i at få en balanceret vækst, hvilket betyder, at særligt landene i Asien begynder at bruge deres store likvide formuer. Først når det sker, kan vi igen få en balanceret global vækst.

Kinas samlede privatforbrug er i dag beskedent i forhold til landets størrelse, faktisk er det kun lidt større end Italiens. Det er selve årsagen til, at Kina ikke kan løse de problemer, vi har med at få vækst i global økonomi. Faktisk er Kina en del af problemet, fordi de ganske enkelt sparer for meget op.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.