Tryk her for at printe

Maj Invest Update

148. udgave - 9. oktober 2018

Jeppe Christiansen Har Kinas økonomi ramt muren?

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Kina har siden 1980 gennemlevet en økonomisk udvikling, som er næsten uden sidestykke i historien. Mens resten af verden har oplevet økonomiske konjunkturer, der har bevæget sig fra højvækst til lavvækst med boligbobler og finanskriser undervejs, har Kina i samme periode haft en højkonjunktur med en gennemsnitlig vækstrate på godt 9 pct. om året. Kinas bruttonationalprodukt nærmer sig EU's, og i dag er Kina på en klar tredjeplads i verden.

Den kinesiske præsident Deng Xiaoping besøgte i 1980 Singapore. Han blev så inspireret af Singapores økonomiske mirakel, at han besluttede at oprette en økonomisk frizone i provinsen Shenzhen, hvor man lod markedsøkonomien herske. Man tillod udenlandske koncerner at investere, og man accepterede privat ejendomsret, fri konkurrence og fri løndannelse. Samtidig påbegyndte staten en udbygning af infrastrukturen. Eksperimentet faldt heldigt ud, og derfor valgte man at bruge Shenzhen-modellen i hele Kina. 

Verdens største eksportnation
Igennem 1980’erne havde Kina store problemer med at få eksporten til at følge med importen. Man havde solide handelsunderskud. Det ændrede sig i 1990’erne, hovedsageligt fordi man devaluerede sin valuta med 50 pct. og støttede erhvervslivet ved at satse på uddannelse og ved at lade de fattige bønder strømme til byerne som billig arbejdskraft. Det medførte, at Kina i 00’erne blev verdens største eksportnation. Dette skabte en stor valutareserve til landet, som sikrede tilliden til pengesystemet og valutaen.

Da eksporten omkring 2009 fik svært ved at vokse yderligere, lod man de statslige investeringer vokse. Figuren viser tal for udbygningen af højhastighedstog i Kina. Det skabte yderligere efterspørgsel, fordi byggeri af jernbaner, motorveje, broer, hospitaler og universiteter jo skaber både job og indtægter. Det giver en multiplikatoreffekt bestående i, at de mange nye job skaber lønindtægter, privatforbrug og investeringer i tilknyttede erhverv.

I dag er infrastrukturen i Kina så udbygget, at man som noget nyt nu satser på udbygning af den gamle ”Silkevej”. Det vil sige transportkorridorer til stort set alle lande i Asien, Europa og Afrika. Der er besluttet et investeringsprogram, som svarer til 1281 mia. dollar, hvilket er en finanspolitisk saltvandsindsprøjtning, der svarer til fem gange den Marshallplan, USA gennemførte i 1950’erne.

Stor købekraft
Resultatet har været en betydelig velstandsstigning. Figuren viser, hvor meget produktionen pr. indbygger er steget i Kina siden 1980. Dengang var Kina et af de fattigste lande i verden. I dag er Kinas BNP pr. indbygger på fem gange niveauet i Indien, men dog stadigvæk kun 1/7 af niveauet i USA. Måler man i købekraft, er Kina bedre stillet. Prisniveauet i Kina er langt under USA, og derfor er købekraften for en gennemsnitlig kinesisk familie på omkring 1/3 af en amerikansk familie.

Bemærk også, at kineserne i Taiwan, Singapore og Hong Kong har klaret sig endnu bedre. De startede moderniseringen allerede i 1960’erne, og derfor er deres indkomstniveau pr. indbygger langt højere end i Kina. I Singapore er indkomstniveauet det samme som i USA – og i øvrigt væsentligt over europæisk niveau.

Hvis man tænker sig, at Kina i de næste 10-15 år fortsætter udviklingen, er det ikke umuligt, at de når op på et indkomstniveau som Taiwan. Det vil betyde, at kinesisk økonomi bliver halvanden gang større end den amerikanske økonomi. Hvis de når op på niveau med Hong Kong og Singapore, hvilket næppe er realistisk, vil Kina få en størrelse på fem gange USA. Dette skræmmebillede er nok årsagen til, at Trump ser Kina som økonomisk hovedmodstander for USA.

Kinas gæld og demografi volder problemer
Der er dog store risici og forhindringer på vejen. Den første består i gældsætningen. Kina har i dag verdens største gæld. Det skyldes ikke, at kineserne skylder udlandet penge, men derimod at de kinesiske virksomheder er meget gældsatte. De har optaget enorme virksomhedslån i bankerne, som på den anden side har skaffet sig indlån fra borgere og virksomheder samt indskud fra den kinesiske centralbank. Virksomhedsgælden i Kina er næsten dobbelt så stor som i USA, på trods af at USA har en økonomi, hvis størrelse er næsten to gange Kina. Også i international sammenhæng er gælden enorm. I figuren kan ses, at Kina tegner sig for langt hovedparten af den gæld, som er stiftet siden finanskrisen i 2009.

Kineserne har som et af de få lande i verden stadig en finanssektor, der er kontrolleret af staten, og man har ikke ladet banksystemet være en del af den globale finansielle sektor. Der er fortsat statslig styring af renter, bankudlån, kapitalbevægelser og valutakurs.

Så længe Kina har ”indkapslet” sin finansielle sektor, vil systemet næppe bryde sammen. Men den enorme gæld forudsætter en løbende betaling af renter og afdrag. Allerede nu ser man visse tegn på bekymring for, om denne gældsboble ender i en finanskrise. Rige kinesere prøver i stigende grad at placere deres midler i ejendomme og investeringer uden for Kina for derved at sikre sig mod inflation og sikre sig mod et eventuelt sammenbrud i pengesystemet. Der er ikke noget, som tyder på, at Kina rammer en finanskrise på kort sigt, men gældsproblemet udgør en meget alvorlig risiko for den økonomiske stabilitet.

Et andet stort problem er den demografiske udvikling. På grund af etbarnspolitikken vil Kina de næste mange år blive ramt hårdt. Som det fremgår af figuren, har befolkningen været i vækst siden 1960. De store årgange i perioden 1950-70 førte til en kæmpe befolkningsvækst og stigning i arbejdsstyrken. Det er modsat nu. Befolkningen falder og bliver gennemsnitlig set ældre. Andelen af befolkningen, der er uden for arbejdsmarkedet, stiger fra 25 pct. til 45 pct. Udviklingen bliver dramatisk. Kina får flere pensionister end noget andet land på jordkloden. I 2009 var der tre personer i arbejde for hver pensionist/barn i Kina. Om 40 år er det tæt på, at Kina har en person på arbejdsmarkedet for hver pensionist/barn.

Kinesisk økonomi kommer næppe til at vende rundt på helt kort sigt. Men Kinas udvikling indebærer store økonomiske risici, som kan påvirke resten af verden. Kina vil påvirke råvarepriserne, fordi disse i dag holdes oppe af Kinas høje vækst. Den meget lave inflation, vi har set i mange år, kan måske heller ikke fortsætte, når produktionen i Kina bliver påvirket af høje lønninger og mangel på arbejdskraft.

For langsigtede investorer
Men det er fortsat USA og Europa, der står for den største del af global efterspørgsel, og derfor vil eventuelle vækstpauser i Kina næppe ødelægge den globale vækst. Det er først og fremmest USA, man skal holde øje med, når man vurderer muligheder og risici på de finansielle markeder. I USA er væksten stadig intakt. Derfor kan man som langsigtet investor fortsat placere en pæn del af sin portefølje i globale aktier. Vigtigst er nok, at man – alt afhængig af risikovillighed - husker at sprede sin risiko og placere en porteføljeandel i sikre obligationer. Det kan også være en god ide at sænke forventningerne til fremtidige afkast. I de næste ti år vil de gennemsnitlige afkast ligge noget under det, vi har vænnet os til de seneste ti år. Afkastet for en investeringsportefølje de næste ti år ligger formentlig mellem obligationsrenten på 0 pct. og det langsigtede aktieafkast, som vi i Maj Invest vurderer til at være omkring 6 pct.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.