Tryk her for at printe

Maj Invest Update

140. udgave - 26. februar 2018

Jeppe Christiansen Risikospredning mere relevant end nogensinde

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Den globale økonomi fortsætter sin fremgang. Måler man udviklingen på basis af de internationale indikatorer og seneste konjunkturdata, ser fremgangen mere stabil ud, end den har gjort lige siden årene før finanskrisen.

En del økonomer taler ligefrem om, at vi er på vej mod et såkaldt goldilock-scenarie, hvilket kan oversættes til, at den globale økonomi oplever en balanceret vækst, der er langtidsholdbar. Figuren viser den økonomiske aktivitet i alle de væsentlige lande. Hvis indeksværdien er over 50, betyder det, at det pågældende land har vækst. 

IMF har udsendt en økonomisk update, hvor de opskriver deres skøn for den globale vækst i både 2018 og 2019. Ved det netop afholdte topmøde i Davos var der efter referaterne at dømme en meget positiv stemning. Blandt de fem største risici, som World Economic Forum hvert år offentliggør, var der i år ingen økonomiske risici nævnt. Temaerne var i stedet det globale klima, cyberkriminalitet og den kommende IT-revolution, som skabes af computerintelligens. 

Det er bemærkelsesværdigt, at man ved Davos-møderne de seneste tre år ikke har haft økonomiske risici blandt de største risici. Måske er Davos blevet en politisk mediebegivenhed, der mere handler om at deltage og drøfte, hvad der er sket, end hvad der kan ske. 

En af de mest anerkendte økonomer inden for finansiel kriseteori Hyman Minsky påpegede, at det netop er i perioder, hvor alle har ensartede positive forventninger til stabil økonomisk fremgang, lave renter og stigende aktiemarkeder, at man skal passe på. I sådanne perioder dannes kimen til kriserne. Optimismen bliver til eufori, og pludselig vender konjunkturen rundt til alles overraskelse. 

Interessant er det, at vi i de seneste tre uger har set betydelige kursudsving på alle verdens aktiebørser. Målt ved det såkaldte VIX-indeks, som viser aktiekursudsving i procent, er udsvingene på aktiebørserne verden over pludselig steget med en faktor på mellem 2 og 4 gange.

Dette er sket, selvom alle økonomiske nøgletal fortsat er positive og stort set som forventet. Den eneste forklaring, man umiddelbart kan gribe fat i, er, at lønstigningerne i USA er lidt opadgående, og at inflationen og renten derfor vil stige i de kommende måneder og år. Men det er en klar reminder om, hvor kraftige kursreaktioner vi kan forvente, når konjunkturen på et tidspunkt topper, og væksten aftager.

Har økonomien passeret toppen?
Det store spørgsmål, som tidligere er behandlet her i nyhedsbrevet, er selvfølgelig, om økonomien allerede har passeret toppen? Jeg tror det ikke. Den seneste aktieuro er udtryk for det, man kalder en korrektion. Investorerne og aktiemarkederne vil altid blive påvirket negativt, når renten stiger hurtigere og mere end det forventede. I løbet af 2018 vil de – fortsat beskedne – rentestigninger påvirke både aktiemarkedet og boligmarkedet i negativ retning. Men samtidig vil den fortsatte makroøkonomiske vækst give indtjeningsfremgang og gradvist trække børskurserne op.

Det er normalt de korte renter, der stiger mest, og i løbet af de kommende to år vil de formentlig komme op over de lange renter. Når det sker, er man erfaringsmæssigt tæt på konjunkturtoppen. Figuren viser den seneste udvikling i forskellen på den korte og lange rente i USA. Bemærk, at forskellen aftager, fordi den korte rente stille og roligt er ved at indhente den lange rente i USA.

Såfremt udviklingen følger det historiske mønster, svarer det til, at der endnu er et eller to år til, at vi rammer konjunkturtoppen i USA. Der er derfor næppe grund til at være bekymret for en økonomisk krise på helt kort sigt. Man skal dog huske, at børskurserne ofte reagerer, før udviklingen indtræffer. Børskurserne er en usædvanlig god indikator for, hvad der kommer til at ske de næste 12 måneder.

Risikospredning
Når man som investor står over for en situation som denne, er nøgleordet risikospredning. Man skal have det, som kaldes en diversificeret portefølje. Ofte bruges det gamle mundheld: ”Ikke alle æg i samme kurv”. Man skal også tage sig særligt i agt for gearede produkter. Gearede produkter har lånefinansierede investeringer, hvor afkastet bliver højere i positive markeder, men også tilsvarende dårligere i negative markeder.

Når man er tæt på en markedstop og har set store kursstigninger over en længere periode, er det naturligt at overveje, om man skal nedbringe aktieandelen. Problemet er imidlertid, at alternativet, nemlig obligationsinvesteringer, stort set intet afkast giver. Derfor beholder mange deres aktier, og på den meget lange bane er det ofte en god ide. Aktier har historisk givet attraktive afkast over meget lange perioder.

Et alternativ til at nedbringe aktieandelen er at finde investeringer, som har en kursudvikling, der enten ikke følger eller direkte går i modsatte retning af aktiemarkedet. Det sidste kaldes negativ samvariation. Helt korte obligationer er en mulighed. Alternativer kan være blandinger af værdipapirer, der optræder i rollen som ”flugtinvesteringer”. Det kunne bl.a. være investeringer i guld og sølv af forskellig type samt stærke valutaer som dollar og schweizerfranc.

Man opgør samvariationen mellem forskellige typer af værdipapirer for herved at belyse, i hvilken udstrækning de enkelte værdipapirer har en kursudvikling, der er parallel. Figuren viser, hvordan samvariationen har været i gennemsnit de sidste 12 år. Problemet er imidlertid, at denne samvariation ikke er konstant. Eksempelvis så vi under finanskrisen, at næsten alle værdipapirer oplevede kursfald samtidig. Der findes derfor ingen investeringsmetode, der indebærer, at man helt undgår risiko for kursudsving.

Den mest nærliggende strategi for investorer, der helt vil undgå risiko for kursudsving, er at placere sine midler som korte indskud i meget solvente banker eller købe helt korte statsobligationer fra lande med den bedste rating – eksempelvis korte danske statsobligationer eftersom vi er blandt de ni lande i verden, der har en AAA-rating. Men også her kan der opstå risiko, som det skete under finanskrisen.

Vil banksystemet i en krise kunne undgå sammenbrud? Og vil de enkelte lande kunne gå statsbankerot under en global krise?  Dette var jo spørgsmål, som blev aktuelle under finanskrisen for ti år siden. På dette punkt er der i dag grund til optimisme. Vi har i dag meget solvente banker, og Danmark har en økonomi, som er i verdensklasse.

I Maj Invest Kontra har vi i mange år beskæftiget os med netop denne type af overvejelser. Hvis man skal investere langsigtet, er det jo vigtigt, at man forstår de risici, man står overfor. Dette er selve årsagen til, at vi udviklede produktet Kontra, der netop består af en stor blanding af investeringer, der historisk har klaret sig godt under kriser. Eksempelvis steg Kontra mere end 20 pct. under finanskrisen, hvor aktiemarkedet faldt omkring 50 pct.

Valueinvesteringer
På samme måde kan man analysere virksomheder. Hvem har langtidsholdbare forretningsmodeller, og hvilke virksomheder kan fastholde hovedparten af omsætningen og indtjeningen også i perioder med lav eller negativ vækst? Warren Buffett er måske verdens bedste investor i netop denne disciplin, som kaldes valueinvestering. Derfor har han også kunnet fastholde sin meget store aktieportefølje selv i dette marked, hvor aktiekurserne er meget høje.

I Maj Invest bruger vi store ressourcer på at analysere valueinvesteringer, hvilket dækker over investeringer med netop disse karakteristika. Et bemærkelsesværdigt forhold er, at mange af disse aktier stadig handler til relativt lave værdiansættelser, når man bruger relevante analysemetoder. 

Figuren viser værdiansættelsen for Maj Invest Value Aktier sammenholdt med et gennemsnit for markedet. Konklusionen er, at der stadig er attraktive investeringer i aktiemarkedet. Men husk, sådanne aktier vil også falde under aktiekriser. De giver næppe værdibeskyttelse på kort sigt, men til gengæld vil de på længere sigt have mulighed for at genvinde det tabte og formentlig kunne give et solidt afkast på ti års sigt.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.