Tryk her for at printe

Maj Invest Update

13. udgave - 16. juni 2009

Jeppe Christiansen Global opvarmning - et vigtigt investeringsområde

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Inden for de seneste 5 år er der skabt enighed blandt fagfolk om, at den globale opvarmning, som vi i disse år kan konstatere, er menneskeskabt. Der er næppe tvivl om, at den CO2-udledning, som vores økonomiske vækst bringer med sig, på sigt er uholdbar, fordi denne drivhusgasart vil forhøje temperaturen på jordkloden med skønsmæssigt 1-6 grader de næste 100 år. I den forbindelse skal man bemærke, at temperaturforskellen mellem i dag og den sidste istid er 5 grader. De korte facts er følgende: Hvis temperaturstigningen skal holdes nede på ca. 2 grader de næste 100 år, skal drivhusgasserne (især den menneskeskabte CO2) reduceres med minimum 60% senest i år 2050, ifølge FN’s klimapanel.

Der er omfattende krav til fremtidens investeringer inden for de såkaldte rene energiformer. Hele den konventionelle energisektor skal gradvist omformes til ren energi baseret på sol, vind, brintenergi, biomasse, brændstofceller mv.

Figuren her viser, hvor meget CO2-udledningen er pr. borger i en række udvalgte lande. Det er bemærkelsesværdigt, at Danmark ligger i toppen på denne liste. Dette skyldes, at vi hører til blandt de rigeste og mest udviklede lande i verden og i øvrigt historisk har haft stor anvendelse af kul ved energiproduktion. Bemærk, at USA fortsat er det mest forurenende land i verden, mens de store nye udviklingslande Kina, Brasilien og Indien stadigvæk forurener meget lidt pr. indbygger sammenlignet med de industrialiserede lande. Det er derfor vores ansvar at gå forrest, når der internationalt drøftes global opvarmning, og være konstruktive og med til at bane vejen til udvikling af de nye energiformer, som vil kunne løse CO2-problemet. Udgangspunktet må dog være, at vi vedkender os vores ansvar og det forhold, at vi pr. indbygger fortsat og i lang tid er blandt de mest CO2-producerende lande i verden. Man får nogle gange indtrykket af, at vi hører til ”duksen” i klassen, når det angår CO2. Dette er ikke tilfældet. Det afgørende bliver, at der skabes international konsensus om at løse CO2-problemet, og i den forbindelse er forudsætningen formentlig, at de udviklede industrilande vedkender sig ansvar og bevilger tilstrækkeligt store milliardinvesteringer.

Er der nok energi i verden? 
Der er store mængder ren energi til stede. I figur 2 er bl.a. vist verdens energiforbrug målt i terawatt. Energiforbruget er årligt på 15 terawatt anno 2009. Dette dækker alle lande og alle typer aktivitet i verden. Den konventionelle energi i form af olie, kul og naturgas vil – ved et uændret og konstant globalt energiforbrug - antageligt kunne dække energiforbruget de næste 50 år. Måske lidt mere. Vi løber med andre ord tør relativt hurtigt. Af figuren fremgår det, hvor meget vindenergi vi har til rådighed på jordkloden pr. år. Stabiliteten i vindenergi er dog ikke af en størrelse, så det er tilstrækkeligt til at løse energibehovet. Hertil er vindforholdene for ustabile, og først ved brug af vindenergi til opladning af batterier vil man kunne løse en del af dette opbevarings- og transportproblem. Solenergi derimod er der ufattelige mængder af, og derfor vil en del af løsningen på det langsigtede energiproblem formentlig være, at vi bliver dygtige nok til at bruge solenergien. Der er på disse punkter grund til optimisme, fordi historien har lært os, at den videnskabelige udvikling altid går langt hurtigere, end man tror, og at den løser de problemer, som selv de mest dystre eksperter forudser. Vi har masser af muligheder for at skabe ren energi, og der er ingen tvivl om, at problemet bliver løst.

En CO2-afgift?
Den bedste løsning er utvivlsomt en høj CO2-afgift. Såfremt man afgiftsbelægger forurening, vil markedsmekanismerne sørge for, at virksomheder og investorer i hele verden placerer nye penge i udvikling af rene energiformer, som ikke er afgiftsbelagt. Det vil formentlig tage et stykke tid endnu, måske op til 5-20 år, før man får egentlige gennembrud inden for solenergi, brændselsceller og biomasse. Men der er næppe tvivl om, at det vil ske, hvis man afgiftsbelægger CO2-forurening. Al økonomisk teori og erfaring viser, at markedsmekanismerne kan løse denne type problemer. Måske kan man hjælpe udviklingen på vej, ved at den offentlige sektor i alle større lande bevilger ekstra investeringsmidler til udvikling af nye energiformer. Det er et oplagt tema for EU-samarbejdet og G20-samarbejdet. Vi har netop set, hvordan G20-møder har skabt enighed om, at finanskrisen skulle løses ved omfattende globale rentesænkninger og store garantiprogrammer samt aktiekøb i banksektoren. Der er inden for de sidste 6 måneder brugt mere end 3.000 mia. USD på at løse finanskrisen.

På samme måde kan man håbe, at de store lande i G20-samarbejdet vil bruge begge de logiske midler til at løse global opvarmning. En global CO2-afgift er et middel, der vil skabe investeringer i nye energiformer de næste 20 år, på samme måde som rentenedsættelser løser en del af finanskrisen. Bevillingen af offentlige investeringer inden for ren energi vil også kunne udvikle løsninger på global opvarmning, på samme måde som bankgarantier kan hjælpe konkurstruede banker under en finanskrise.

Hvor meget koster det?
McKinsey har lavet en analyse, hvor man har beregnet, hvad det koster at løse CO2-problemet i en global sammenhæng. I figuren er vist, hvad det drejer sig om. McKinsey arbejder med scenarie 1, 2 og 3. Scenarie 3 er ”den store løsning” på CO2-problemet og vil koste 565 mia. USD pr. år, mens scenarie 2, ”den lidt mindre” ambitiøse, vil koste 350 mia. USD pr. år. Dette svarer til lige godt 1% p.a. af verdens bruttonationalprodukt. Det er væsentligt mindre end de beløb, verden bevilger til anvendelse inden for militære formål (5% p.a.) og finansiering af krige og konflikter. Der er ingen tvivl om, at vi har rigeligt råd til det. Der er heller ingen tvivl om, at det rent faktisk vil medvirke til at skabe den økonomiske vækst i verden, der er brug for. Finanskrisen og gældsproblemerne i boligsektoren har bragt verdensøkonomien i krise. En løsning på recessionen er, at vi investerer i fremtiden, og intet er mere logisk end at investere i rene energiformer.

Det er også en god investering
McKinsey har tidligere beregnet, at investering inden for miljø og klima er ganske rentabelt, og derfor vil meget ske af sig selv. Hvis der skabes global enighed om at afgiftsbelægge CO2, vil det forbedre rentabiliteten inden for miljø- og klimaområdet. De næste 25 år vil der derfor kunne skabes afkast på mere, end aktiemarkedet i gennemsnit kan generere. I figur 4 er der for at illustrere denne pointe vist afkastet på LD Invests klima- og miljøafdeling, som er børsnoteret. Selvom afdelingen blev lanceret lige i begyndelsen af finanskrisen i oktober 2008, har det allerede nu vist sig, at finanskriseeffekten er blevet mere end kompenseret ved den generelle fremgang inden for klima- og miljøområdet – dette dækker over en trend, som har domineret aktiemarkedet de sidste 10 år.

Markedsmekanismerne vil virke, men de skal nok hjælpes på vej af CO2-afgifter og investeringstilskud. Herefter vil store investeringer i miljø og klima på global basis kunne løse verdens globale opvarmningsproblem og samtidig medvirke til at trække den økonomiske vækst op, noget som der er stor brug for i forlængelse af en finanskrise, som periodevis har lammet global økonomi. Endelig vil man som sidegevinst opnå, at oliepriserne inden for 10 år vil standse deres himmelflugt. 

 


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.