Tryk her for at printe

Maj Invest Update

114. udgave - 15. februar 2016

Jeppe Christiansen Urolige aktiemarkeder

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Stemningen på de globale finansmarkeder er fortsat negativ. På det årlige topmøde i Davos var der nærmest krisestemning, og i medierne har flere analytikere fokuseret på en lang række af risici, der er opstået som følge af olieprisfaldet og Kinas lavere vækst. Rækken af advarsler om lav vækst, aktiekursfald og sågar global recession er lang. Det hævdes tillige, at flygtningekrisen kan ødelægge Europa, og at Kinas gæld kan knække hele Asien.

Alt imens dette udfolder sig i erhvervsmedierne, kan man konstatere, at virkeligheden er mere robust, end de fleste tror. IMF nedjusterede, på trods af alle de negative faktorer, som for tiden fylder medierne, kun deres vækstskøn for den globale økonomi fra 3,6 pct. til 3,4 pct. Samtidig offentliggjorde USA en årsvækstrate på 2,4 pct. for året 2015 baseret på en stabil udvikling i privatforbruget.

Væksten i det seneste kvartal var på 0,7 pct. Kina offentliggjorde en vækst på 6,8 pct. i seneste kvartal, og i flere europæiske lande herunder Sverige, Polen og Spanien nærmer BNP-væksten sig 4 pct. I Indien er væksten kravlet op over 7 pct. i seneste kvartal, og i ASEAN-området med Vietnam og Filippinerne i spidsen er BNP-væksten nu godt 6 pct. 

Men det er alligevel vækstproblemerne i energisektoren og alle de råvareafhængige lande samt Kina, der tager overskrifterne.

Bekymringen for vækstudsigterne har sit egentlige udspring i frygten for Kinas enorme gældsætning kombineret med det store olieprisfald. Argumentationen er denne: Kina har en ikke uvæsentlig risiko for et finansielt sammenbrud under presset fra den store gæld, og dette kan udløse dominoeffekter i Asien og i råvarelandene.

USA kan blive ramt af væksttilbageslag, fordi olieprisfaldet udløser investeringsstop i energisektoren, forbrugsstop i alle olielandene og en lang række tab på alle de lån og obligationer, der har finansieret hele energiboomet. 

Men det er ikke sikkert, at dette sker, og det er langt fra sikkert, at det vil udløse nogen global recession.

Kinas finanskrise
Kina er allerede i finanskrise. Gældsætningen i Kina er for høj, og landets konkurrenceevne er svækket af 10 års lønstigninger. Derfor vil væksten i Kina falde. Kina vil købe færre råvarer og importere mindre. Processen er begyndt og vil vare ved i mindst fem år. Derfor vil alle de lande, brancher og virksomheder, som har nydt godt af Kinas fremgang, også blive ramt, når det nu går den anden vej. Men husk, Kina er ikke gået i stå. BNP-væksten er stadig omkring 6 pct. p.a. med faldende industrivækst og en servicesektor, som vokser kraftigt.

Hvor alvorligt det forholder sig i Kina, er svært at afgøre. Datakvaliteten er ringe, og summen af dårlige nyheder fra Kina er stor. I de sidste uger har man afsløret en finansiel kædebrevsskandale med tab på 50 mia. kr., og sidste år afslørede man et børsnoteret selskab med en markedsværdi på 350 mia. kr., som havde fabrikeret falske regnskabstal. Endnu værre er det imidlertid, at de kinesiske banker har givet enorme udlån baseret på pant uden værdi og tvivlsomme kreditvurderinger. Analytikere opgør størrelsen af disse banklån til astronomiske beløb op imod 50 pct. af BNP, hvilket skal sammenholdes med, at det samlede tab på finanskrisen i USA i de mest dystre opgørelser lå på omkring 20 pct. af BNP. Kina står derfor med massive udfordringer.

I 1989 havde Japan et lignende problem. Dengang valgte japanerne at indkapsle de japanske bankers gæld og arbejde sig ud af tabene over en årrække. Det betød, at Japan fik ”zombie-banker” og dermed en vækstpause på 20 år. Det samme sker formentlig i Kina, og derfor skal man ikke regne med, at Kina kan bidrage til global vækst i de næste mange år. Til gengæld bryder Kina næppe sammen. Kineserne har klogeligt valgt ikke at liberalisere den finansielle sektor fuldt ud. Det er stadig regeringen i Beijing, der helt suverænt kan styre bankerne, valutaen, renten og alt det, som foregår i landet finansielt set. Kineserne har valgt den japanske model og indkapsler gælden, med den konsekvens at BNP-væksten falder over en længere årrække.

Olieprisfaldet og de positive effekter
Hvis vi vender blikket mod oliemarkedet, ser det ikke meget bedre ud. Olieprisfaldet har på kort sigt skabt store finansielle risici. Flere olielande vakler, og mange energikoncerner er i gældsklemme. Privatforbruget i de mange store olielande er i ”frit fald”, store energiprojekter lukkes ned, og mange underleverandører rammes. Alt dette er negativt for global vækst. Men man glemmer alle de positive effekter. Der er lige så mange, som sparer penge på køb af benzin, olie og energi. Alle disse besparelser vil give indkomstfremgang og merforbrug i de næste 12 måneder. Vi vil opleve en stor efterspørgselsfremgang i de lande, som køber olie. Indien og Kina samt næsten alle lande i Europa vil få enorme besparelser.

Vi er snart igennem det værste. Et yderligere olieprisfald på en tønde olie fra 30 dollar til 20 dollar vil næsten ikke betyde noget realøkonomisk. Faldet fra 100 dollar til 30 dollar har jo allerede haft en effekt, som er syv gange større, end et fald fra 30 dollar til 20 dollar vil have. 

Olieprisfaldet ændrer på politiske magtforhold, ligesom det giver formueforskydninger og finansielle spændinger. For Europa og USA er det helt overvejende en økonomisk fordel.

Obligations- og aktiemarkedet
I første omgang har det ramt finansmarkederne som en hammer. De negative effekter har fået investorerne til at frygte recession og derfor flygte ind i obligationsmarkedet. Obligationerne er steget, aktierne er faldet, og midt i det hele har Japan sænket sin toneangivende rentesats yderligere, endda til minus 0,1 pct. Investorerne er begyndt at handle obligationer, som om det allerede er en realitet, at vi får global recession. Den tyske 10-årige statsobligation har nu en rente på 0,3 pct., og den tilsvarende schweiziske obligation handler til negativ rente. I alt handler nu 6 trillioner europæiske statsobligationer til kurser, der giver investorerne en negativ rente.

På aktiemarkedet har pessimisterne fået overtaget. De fleste aktier er til gengæld blevet billige og giver udbytter på mellem 2 pct. og 4 pct., hvilket er mere, end man får i rente på en virksomhedsobligation. Faktisk er det første gang siden 1958, at så mange aktier giver udbytte, der er højere end renten.

Men en del af aktiemarkedet har i de sidste tre til fire år handlet til meget høje priser. De store vækstaktier har været meget efterspurgte. Tidligere var det emerging markets og Kina (BRIK-landene), der tiltrak disse investorer. I de sidste to år har en række nye kometaktier overtaget denne rolle. Facebook, Netflix, Amazon, Tesla, indiske banker og en række biotekaktier har haft denne rolle.

Blandt analytikere taler man om de såkaldte FANG-aktier (Facebook, Amazon, Netflix og Google). Figuren viser indekset for disse aktier samt biotekaktierne sammenlignet med det generelle markedsgennemsnit målt ved S&P 500-indekset. Det ligner en situation, hvor forventningerne har overhalet realiteterne. Derfor står vi nu over for et stemningsskifte i aktiemarkedet. De traditionelle ”gamle” og lidt sikre aktier (ofte kaldet value) har aktieprisniveauer, der ligger væsentligt under de såkaldte vækstaktier. 

Intet tyder på, at vi får global recession, og meget tyder på, at Kina kan håndtere sin finansielle krise, undgå finansielt sammenbrud og ”nøjes med” en faldende økonomisk vækst ned mod 3 pct. Det betyder, at de globale aktiemarkeder igen stabiliseres, og endda vil vi kunne opleve kursstigninger. Til gengæld vil euforien om vækstaktier forsvinde, og betydelige prisændringer inden for de forskellige aktiegrupper kan ikke udelukkes. I perioder med moderat vækstfremgang er de såkaldte valueaktier som regel det bedste sted at være placeret, hvis man som investor har tilstrækkelig risikovillighed til at være i aktiemarkedet.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.