Tryk her for at printe

Maj Invest Update

107. udgave - 20. august 2015

Jeppe Christiansen Energiproduktion og energipriser

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

Præsident Obama har i sommer holdt en tale om de globale klimaudfordringer og USA’s rolle. Budskabet var, at USA skal omlægge sin energipolitik og satse på mere klimavenlige energikilder. Kraftværkerne skal erstatte kul med naturgas, og samtidig skal ikke-fossile energikilder, som sol og vind, opprioriteres.

Samtidig har Bill Gates i sommer udtalt, at han igennem Bill & Melinda Gates Foundation nu vil støtte udviklingen af nye energiformer med store milliardinvesteringer. Bill Gates tror ikke, at løsningen er statstilskud til vedvarende energi, men derimod at løsningen skabes igennem udvikling af helt nye og billige energiteknologier baseret på bl.a. sol- og brint. Denne udvikling er i gang, og Bill & Melinda Gates Foundation vil investere milliarder i nye forskningsbaserede virksomheder inden for hele dette segment. 

Den kinesiske præsident Xi Jinping har på samme måde tilkendegivet, at Kina vil omlægge sin energipolitik i retning af CO2 neutrale løsninger. Kina vil afvikle brugen af kul over en (meget lang) årrække. Man vil opprioritere brugen af naturgas og atomkraft, ligesom man satser på sol- og vindenergi. Som noget meget glædeligt er kulproduktionen i Kina bremset op for første gang i 25 år, og man er i gang med at planlægge bygningen af en række nye atomkraftværker.

Man bør i øvrigt huske, at det er vanskeligt at forudse energimarkedets udvikling.

De sidste tre år har været præget af meget store forskydninger på energimarkedet. Siden 2012 er den amerikanske produktion af skifergas og skiferolie accelereret. Udbuddet af både gas og olie herfra er så stort, at gasprisen i USA er faldet med 75 pct., olieprisen er faldet med 50 pct., ligesom også kulprisen er faldet.

Omkostningen ved produktion af solpaneler er de sidste fem år faldet med 70 pct., ligesom batteriteknologien er blevet bedre og billigere. Det gør elektricitet og elbiler til en vigtig del af løsningen.

I grafen er vist de totale omkostninger til opførelse og produktion af elektricitet over hele de pågældende energianlægs levetid. Grafen er gennemsnitstal for USA og er uden indregning af eventuelle subsidier. Det fremgår, at naturgas som energikilde har overhalet den landbaserede vindkraft, ligesom det fremgår, at havvindmøller slet ikke kan konkurrere med sol, biomasse og gas. Faktisk er det lidt svært at forstå den danske subsidiering af havvindmøller, som jo kræver milliardtilskud for at kunne konkurrere, når både biomasse og solenergi er væsentligt billigere.

Særligt skal bemærkes, at solenergi er faldet dramatisk i pris over en snart 10-årig periode og er gået fra overhovedet ikke at være konkurrencedygtig til i dag at være den måske mest lovende energikilde. Når batteriteknologien forbedres, vil solenergi potentielt kunne udkonkurrere alle andre energiformer. Sol er den eneste energikilde, der på jordkloden er fuldstændig uudtømmelig. Det er ikke usandsynligt, at elektricitet produceret af solkraft og opbevaret på effektive batterier på sigt kan bringe energipriserne ned på prisniveauer, der er langt lavere, end det vi kender i dag. Det bliver næppe energipolitikken og politikerne, der alene løser klimaproblemet. Det bliver sandsynligvis teknologien, der skaber et fossilfrit samfund med lave energipriser.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.