Tryk her for at printe

Maj Invest Update

102. udgave - 13. april 2015

Jeppe Christiansen Europa i seriøs økonomisk fremgang

Af Jeppe Christiansen
Adm. direktør for Maj Invest

De globale aktiemarkeder har de seneste uger været ramt af kortvarig tilbagegang og bekymring. I begyndelsen af året var der fokus på den risiko, som europæisk deflation indebærer, mens der i marts måned har været fokus på, om de globale aktiemarkeder er overvurderede. Mange investorer er stoppet op, fordi renterne er tæt på, og mange steder under, 0 pct., og fordi aktierne er steget kraftigt de sidste to år. En række investorer taler ligefrem om, at finansielle bobler er på vej, og det giver som bekendt risiko for større kursfald.

I Maj Invest tror vi ikke, at Europa får deflation, og vi tror heller ikke, at aktierne er blevet for dyre. Vi kan p.t. ikke se store finansielle bobler, men selvfølgelig skal man altid være professionelt bekymret, hvis børskurserne, både for obligationer og aktier, stiger meget i løbet af en relativ kort periode. Lad os derfor se på de såkaldte økonomiske fundamentals. Hvordan ser de ud?

Hvis vi analyserer obligationsmarkedet, ser det faktisk bekymrende ud. De to største internationale investorer er nu ECB og Bank of Japan, der begge opkøber obligationer i stor stil. ECB planlægger de næste 12 måneder at opkøbe flere europæiske obligationer, end der udstedes i Europa. Renterne er derfor presset ned på et unaturligt lavt niveau. Det er ikke en egentlig boble, men derimod resultatet af en bevidst pengepolitisk beslutning, som blandt økonomer går under betegnelsen QE (quantitative easing).

Pengepolitikken i Europa er i maksimal anvendelse. ECB har sat renten til minus 0,2 pct., og de har iværksat QE-programmer (obligationsopkøb) svarende til 1.100 mia. euro. Derved har de sikret europæiske banker gratis likviditet. Vi står derfor på rentebunden, og det bliver ikke bedre for boligejerne.

Hvis vi analyserer aktiemarkedet, ser det derimod ikke så galt ud, næsten tværtimod. I forrige uge købte den globale koncern Heinz, der delvist er ejet af Warren Buffett, et andet stort globalt selskab, Kraft. Selskabet blev købt til en værdi på 50 mia. dollar svarende til en P/E-værdi på godt 25. Med andre ord mener i hvert fald Warren Buffett, at globale aktier stadig er købsværdige, og han er trods alt ikke hvem som helst. Warren Buffett er en af de mest erfarne og succesfulde investorer i verden. Denne transaktion er dokumentation for, at globale aktier stadig er købsværdige.

Hvis vi til sidst analyserer den makroøkonomiske udvikling, giver det grund til fortsat optimisme. Europæisk økonomi er endelig ved at vise styrke. De seneste tre måneder har været gode: Olieprisen er faldet, euroen er blevet yderligere 10 pct. billigere, og renten er tæt på 0 pct.

Indikatoren på efterspørgsel i Europa giver et godt indtryk af væksten i eurozonen. Lige nu vokser økonomien med lidt over 3 pct. p.a., hvilket er bemærkelsesværdigt godt. Europa er virkelig på vej frem, og de næste seks måneders BNP-vækst vil overraske de fleste. Det er europæisk forbrug, investering og eksport, der går godt. Det vil understøtte de europæiske aktier, styrke euroen over for dollaren, og endelig vil det give stigende renter i Europa de næste 12 måneder.

Mange vil tro, at det er ECB’s pengepolitik og QE-programmer, der virker, men i virkeligheden er det den helt almindelige konjunkturopgang, som kommer efter, at Europa i fem år har været i en recessionslignende tilstand. Opsvinget har betydelig styrke og kan periodevis bringe væksten i Europa op over 2 pct. allerede i år.

Lille tilbagegang i USA og Asien
I USA bevæger økonomien sig sidelæns, og de næste måneder kan give midlertidig tilbagegang i forhold til, hvad mange forventer. Det er forbigående og skyldes hovedsageligt lagertilpasninger og sæsonudsving. Privatforbruget i USA har længe været meget stærkt.

De sidste tre måneder har der været en mindre opbremsning, som kan give skuffende vækst for første kvartal. Det ændrer ikke ved det faktum, at USA er i et helt traditionelt økonomisk opsving, som udmærker sig ved følgende positive forhold: Erhvervsinvesteringerne er på vej frem, bankerne har god solvens, olieprisen er faldet, renten er lav og boligbyggeriet står til yderligere fremgang.

Den største vækststimulans i USA de kommende kvartaler bliver formentlig boligbyggeriet. Boligsalget har i fem-seks år ligget underdrejet. Omkring 2012 passerede boligmarkedet bunden, og nu er den egentlige vending i gang. Salg af nye huse er i klar fremgang, og der er plads til to-tre år med stigende boligbyggeri. Dette vil støtte væksten mærkbart.

I Asien er væksten ganske stabil. Japans vækst bevæger sig langsomt, mens Kina holder væksten på 6-7 pct. i kraft af store offentlige investeringer og lempelig økonomisk politik. Men det er stadig sådan, at Asien i høj grad er afhængig af den amerikanske vækstmotor, så derfor vil det næste kvartal rammes på samme måde som USA. Indien og Indonesien er to lyspunkter, hvor økonomiske reformer betyder fremgang i investeringerne og mere vækst. Omvendt betyder de fortsat svage råvarepriser, at Rusland og Brasilien vil præges af recession i hele 2015.

Tegn på bullmarked
Denne makroøkonomiske udvikling og de lave renter vil fortsat styrke aktiemarkederne. Den positive stemning vil vende tilbage, og der er plads til flere stigninger. Den seneste handel hvor Heinz købte Kraft for en P/E på 25 viser, hvor attraktive de globale aktier fortsat er.

Den samlede virksomhed har en værdi på 100 mia. dollar, og aktionærerne i Kraft får udbetalt en dividende på 10 mia. dollar. Den tilbudte pris for Kraft ligger 39 pct. over seneste børskurs.

Dette er et utvetydigt tegn på, at vi er i et såkaldt bullmarked og også et klart tegn på, at mange globale aktier er billige sammenlignet med alternativet obligationer med de nuværende lave renter. Kraft-aktien var i forvejen 10 pct. dyrere end globale aktier i gennemsnit.

Warren Buffett betalte hele 39 pct. mere, og man må også forvente, at Buffett har indregnet sig en fortjeneste oven i dette. Man kan ikke udelukke, at selv Buffett kan tage fejl, men det er nok mere sandsynligt, at han har ret, og at opsvinget og de gode aktiemarkeder fortsætter i nogle år endnu.

Hvis man er langsigtet investor, er det derfor for tidligt at stoppe op. Har man en lang tidshorisont og derfor ikke bekymrer sig om kortsigtede udsving på 10-15 pct., kan man roligt købe globale aktier til de nuværende priser. Aktiernes langsigtede underliggende afkast er stadig omkring 6-7 pct. årligt, hvis den globale vækst fortsætter. Dette skal holdes op over for en statsrente på 0 pct. i vores del af verden (Danmark, Holland og Tyskland). 

Konklusionen for den langsigtede investor er derfor stadig, at der endnu ikke er noget alternativ til aktiemarkedet.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en Maj Invest analyse, hvor Maj Invests holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på Maj Invests anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Nyhedsbrevet er ikke en investeringsanalyse i henhold til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, med senere ændringer, og indeholder ikke en objektiv redegørelse for eventuelle anbefalinger. Der gælder således heller intet forbud for Maj Invest mod at handle aktier/investeringsbeviser omfattet af nyhedsbrevet forud for offentliggørelsen heraf. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i nyhedsbrevet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i nyhedsbrevet, som eksempel herpå er Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest honoreres herfor. Maj Invest har investeringsprocedurer for medarbejdere, der har til formål at undgå interessekonflikter. Maj Invest har en compliance-funktion, som blandt andet beskæftiger sig med at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter. Maj Invest har retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.