You have to know

6. november 2015

Råvarepriser tilbage på langsigtet trend

I det 20. århundrede steg verdens befolkning fra under 2 mia. til over 6 mia. Et århundrede, der desuden var præget af to verdenskrige, og hvor det globale bruttonationalprodukt blev næsten 20-doblet. Hvis man ud fra disse oplysninger skulle gætte på, hvordan råvarepriserne har udviklet sig, vil man rent intuitivt være fristet til at konkludere, at de må være steget. Men hvad viser historien?

06112015 Raavarepriser Tilbage Paa Langsigtet Trend

Ugens graf indikerer, at vi ikke skal stole på vores intuition, men derimod skal se på de historiske data. Historiske begivenheder, som f.eks. Wall Street-krakket i 1929, har givet store udsving i prisudviklingen. Men den underliggende trend angiver, at råvarepriserne i gennemsnit faldt med lidt over en halv procent p.a. (korrigeret for inflation) igennem det forrige århundrede.

Prisdannelsen, som er en funktion af udbud og efterspørgsel, signalerer, at den stigende efterspørgsel til fulde er blevet modsvaret af et stigende udbud. Der er naturligvis enkelte råvarer, som er steget i pris, men i gennemsnit har man været i stand til at øge produktiviteten via teknologiske fremskridt og dermed holde priserne nede.

Efter årtusindskiftet blev råvarepriserne mere end fordoblet og forlod dermed den langsigtede trend. Denne udvikling skyldtes i høj grad den enorme økonomiske vækst i emerging markets, herunder især Kina. På rekordtid stod Kina som verdens største forbruger af råvarer, og i dag står Kina for ca. halvdelen af verdens forbrug af bl.a. kul og aluminium.

Men nu peger de fleste økonomiske indikatorer på, at væksten i Kina er aftagende. Samtidigt har udbudssiden igen indhentet efterspørgslen. Vi kan dermed konkludere, at råvarepriserne atter er tilbage på den langsigtede og nedadgående trend. Vi forventer dog øget volatilitet, så længe markedet ikke ved, hvor stort vækstfaldet i Kina bliver. Råvarepriserne kan derfor sagtens falde yderligere og dermed komme langt under det langsigtede niveau. Som investor bør man derfor træde særligt varsomt, når det gælder råvarerelaterede aktier og obligationer.